Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

K historii České konference rektorů

PDF (795 kB)

Kořeny vzniku České konference rektorů (ČKR) jsou v Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol (KR), který byl – po předchozím jednání (14. března 1990) pěti českých rektorů na Českém vysokém učení technickém v Praze – oficiálně ustaven 26. dubna 1990 v Žilině na Vysoké škole dopravy a spojov. Zakládajících členů bylo sedm – čtyři rektoři českých vysokých škol (Tomáš Čermák, Vysoká škola báňská v Ostravě; Stanislav Hanzl, České vysoké učení technické v Praze; Arnošt Hönig, Vysoké učení technické v Brně; Věněk Šilhán, Vysoká škola ekonomická v Praze) a tři rektoři slovenských vysokých škol (Norbert Frištacký, Slovenská vysoká škola technická v Bratislavě; Pavol Kluvánek, Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině; Miroslav Kusý, Univerzita Komenského v Bratislavě). Prvním předsedou Klubu rektorů se stal profesor Milan Jelínek, první polistopadový rektor Masarykovy univerzity v Brně, který v době, kdy se uvažovalo o vytvoření administrativně-technického zázemí Klubu rektorů v Brně (napůl cesty mezi Prahou a Bratislavou), našel aktivního spojence v profesoru Martinu Černohorském, který byl – jako rektor Slezské univerzity v Opavě – ochoten se tohoto úkolu ujmout a jehož přičiněním došlo k tomu, že 1. března 1992 začala fungovat na Masarykově univerzitě v Brně Kancelář Klubu rektorů. Profesor Černohorský byl oficiálně pověřen řízením kanceláře a stal se tak jedním z vedoucích funkcionářů Klubu rektorů (zástupce předsedy) s označením kancléř.

Další vývojovou etapou byl vznik sekcí KR (26. září 1992) – Česká sekce KR a Slovenská sekce KR – při současné existenci KR jako celku. Ze sekcí KR vznikly dvě tzv. Konference rektorů – Česká konference rektorů (ČKR) a Slovenská rektorská konferencia (SRK). Slovenská sekce KR se o svém přetvoření na SRK rozhodla už při svém prvním zasedání 25. listopadu 1992. Česká sekce KR k přetvoření potřebovala zasedání tři.

Na prvním zasedání České sekce KR, které se uskutečnilo 22. října 1992, byl mj. zvolen její předseda. Stal se jím profesor Zdeněk Kovář, rektor Technické univerzity v Liberci. Profesor Černohorský byl i nadále pověřen péčí o Kancelář KR. Na druhém zasedání, které se uskutečnilo 12. ledna 1993, předložil rektor Černohorský – po předchozí dohodě s rektorem Kovářem – návrh na ustavení České konference rektorů, o němž se poté vedla obsáhlá diskuse s dlouho převažujícím názorem, že by se mělo v názvu zachovat slovo klub (Český klub rektorů). Nicméně návrh stanov, který už byl předem připraven, bylo možné modifikovat podle výsledků diskuse a dát k dispozici všem účastníkům 3. zasedání České sekce KR, které se uskutečnilo dne 28. ledna 1993 na Českém vysokém učení technickém v Praze. V zastoupení předsedy Kováře, který se ze závažných pracovních důvodů mohl zasedání zúčastnit až s hodinovým zpožděním, zahájil jednání profesor Černohorský s doporučením, aby se nejprve jednalo o návrhu Stanov České konference rektorů a aby v případě jejich přijetí přešlo 3. zasedání České sekce KR rovnou v 1. zasedání České konference rektorů. Tak se také stalo, když se pro název Česká konference rektorů vyslovilo 24 rektorů (přítomno bylo 26 z 27 rektorů) a pro název Český klub rektorů 2 rektoři, a Stanovy ČKR byly jinak přijaty jednomyslně. Za řízení profesora Stanislava Hanzla, rektora Českého vysokého učení technického v Praze, hostitele zasedání, byl poté zvolen prvním předsedou ČKR rektor Kovář a prvním kancléřem ČKR rektor Černohorský.

Schválením stanov a volbou předsedy a kancléře byla tedy dnem 28. ledna 1993 ustavena Česká konference rektorů.

Česká konference rektorů se postupně dostala do takové pozice, že nebyl problém s prosazením myšlenky, aby byla uvedena jako součást reprezentace vysokých škol spolu s Radou vysokých škol v zákonu o vysokých školách. Podobně úspěšně si vedla Česká konference rektorů při svých zahraničních aktivitách. Většinu jednání, jejichž výsledkem bylo navázání mezinárodních kontaktů, vedli za ČKR předseda, kancléř a tajemnice. Podařilo se tak navázat pracovní a i přátelský kontakt mezi ČKR a HRK (Německá konference rektorů se sídlem v Bonnu), podobně tomu bylo při interakci s Francií (Paříž), Rakouskem (Vídeň) a Maďarskem (Budapešť), o nejbližším Slovensku (Bratislava) nemluvě.

Nemalé úsilí předcházelo např. dnes už samozřejmému faktu, že Česká konference rektorů je řádným kolektivním členem Evropské univerzitní asociace, která vznikla sloučením Asociace evropských univerzit (CRE) a Konfederace Konferencí rektorů zemí Evropské unie (Konfederace). Jakmile byla ČKR založena, byli její představitelé pravidelně zváni na zasedání Výboru CRE. Za mimořádné lze považovat to, že se už v roce 1996 konala Konference CRE (CRE 47th Bi-Annual Conference) v České republice (Univerzita Palackého v Olomouci, říjen 1996). Díky systematickým jednáním představitelů ČKR byla ČKR již od roku 1994 akceptována jako pozorovatel Konfederace a od roku 1996 měla statut jejího přidruženého člena. Mělo-li by se ve výčtu mezinárodních aktivit ČKR pokračovat, byl by seznam velice dlouhý a obsahoval by jména mnoha dalších aktérů, kteří se o rozvoj zahraničních styků ČKR zasloužili. Česká konference rektorů má své pevné postavení – stala se plnohodnotným partnerem Konferencí rektorů celé Evropy.

Za zmínku stojí také to, že ČKR byla první Konferencí rektorů, z nečlenských zemí EU, která hostila zasedání Předsednictva Konfederace Konferencí rektorů zemí Evropské unie (Masarykova univerzita v Brně, květen 1997). Péčí ČKR došlo také k tomu, že se v květnu roku 2001 konal v Praze summit ministrů školství Evropy za hostitelství Univerzity Karlovy v Praze, anebo že se v říjnu 2006 konala Konference EUA v Brně za hostitelství Masarykovy univerzity. Velkým úspěchem ČKR je i to, že se v březnu roku 2009 konala v Praze tzv. Konvence EUA, která předcházela květnovému summitu ministrů školství Evropy. Hostitelkou této významné události, v době, kdy byla ČR předsednickou zemí EU, byla spolu s ČKR Univerzita Karlova v Praze.

Pro ČKR, a nejen pro ČKR, je mimořádně příznivé i to, že na návrh ČKR byl členem Výkonného výboru EUA (EUA Board) na čtyřleté funkční období (2011-2015) na Valném shromáždění EUA (Dánsko, Aarhus, duben 2011) zvolen profesor Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze, tehdejší místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností, později předseda ČKR. V roce 2017 se podobná situace opakovala. Na návrh ČKR byla členkou Výkonného výboru EUA na čtyřleté funkční období (2017-2021) na Valném shromáždění EUA (Norsko, Bergen, duben 2017) zvolena profesorka Hana Machková, rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.

Za dobu dosavadní existence ČKR se uskutečnilo 147 zasedání Pléna ČKR a 155 zasedání Předsednictva ČKR. Počet členů ČKR z původních 27 (všechny veřejné a státní vysoké školy ČR) vzrostl na 46 (všech 26 veřejných vysokých škol, obě státní vysoké školy a 18 soukromých vysokých škol). Kancelář ČKR stále sídlí v Brně na Rektorátu Masarykovy univerzity a od svého založení až do poloviny října 2009 měla pouze jednoho zaměstnance, a to tajemnici ČKR. Od 15. října 2009 do 31. července 2018 pracovala v Kanceláři ČKR kromě tajemnice ČKR asistentka Kanceláře ČKR. Od 1. srpna 2018 má Kancelář ČKR celkem tři zaměstnance – tajemnici ČKR a dvě asistentky Kanceláře ČKR.

Předsedové ČKR v letech 1993-2018

Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. († 14.12.2014),
rektor Technické univerzity v Liberci,
28.1.1993 – 24.2.1994, předseda;
Prof. Ing. Stanislav Hanzl, CSc. († 14.6.1996),
rektor Českého vysokého učení technického v Praze,
25.2.1994 – 14.6.1996, předseda;
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c., rektor České zemědělské univerzity v Praze,
15.6.1996 – 6.3.1997, pověřen výkonem funkce předsedy,
7.3.1997 – 24.2.2000, předseda;
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy,
25.2.2000 – 31.1.2006, předseda;
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
24.2.2006 – 10.5.2007, předseda;
Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c., rektor České zemědělské univerzity v Praze,
11.5.2007 – 31.7.2007, pověřen výkonem funkce předsedy,
1.8.2007 – 31.7.2009, předseda;
Prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M., rektor Masarykovy univerzity,
1.8.2009 – 31.7.2011, předseda;
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy,
1.8.2011 – 31.1.2014, předseda;
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy,
20.2.2014 – 31.7.2019, předseda.

Přehled zasedání rektorů v letech 1992-2018
Přehled zasedání rektorů od roku 1992, kdy vznikla Česká sekce Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol.

Přehled Slavnostních zahájení akademických roků vysokých škol ČR v letech 2000-2018
Přehled Slavnostních zahájení akademických roků vysokých škol ČR od roku 2000, kdy vznikla tradice této akce.

Stručná historie ČKR 1993-2013, která zahrnuje prvních 20 let existence ČKR, je zachycena v tiskovině vydané péčí Kanceláře ČKR v únoru 2014 (zde je uložena elektronická verze).

Foto-prezentace ČKR 1993-2018, která zahrnuje prvních 25 let existence ČKR, obsahuje vybrané hromadné fotografie ze zasedání Pléna ČKR.

Foto-prezentace ČKR-SRK 1991-2018, která obsahuje vybrané fotografie společných aktivit rektorů českých a slovenských vysokých škol.

Bulletin Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol, který vycházel v tištěné podobě podomácky vyrobené péčí Kanceláře Klubu rektorů, zachycuje údobí Klubu rektorů od dubna do prosince roku 1992, celkem 8 čísel (zde je uložena jejich elektronická verze, oskenovaná podoba).

Bulletin České konference rektorů, který vycházel v tištěné podobě podomácky vyrobené péčí Kanceláře ČKR, zachycuje údobí ČKR od ledna do května roku 1993, celkem 5 čísel, kdy už bylo nad síly jednočlenného osazenstva Kanceláře ČKR v této aktivitě pokračovat (zde je uložena jejich elektronická verze, oskenovaná podoba).

Statut České konference rektorů byl vydán za dobu existence ČKR zatím desetkrát, naposledy 10. dubna 2014 (zde je uložena elektronická verze všech 10 exemplářů, většinou oskenovaná podoba).

V Brně dne 5. října 2018

Marie Fojtíková
tajemnice České konference rektorů


nahoru