Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Zápis z pracovního setkání nově zvoleného
Předsednictva České konference rektorů

 back to the List 29. 7. 2002  |  Praha


Přítomni podle prezenční listiny:
M. Ludwig, J. Mačáková, P. Toperczer, I. Wilhelm, M. Fojtíková.

Omluveni:
F. Jirásek, J. Witzany.

Hosté:
J. T. Kotalík, V. Suchý.

Pracovní setkání nově zvoleného Předsednictva ČKR, jehož funkční období začíná dnem 1. srpna 2002, se konalo v pondělí dne 29. července 2002 (v době 14:30-16:00) v Malé zasedací místnosti Karolina, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1. Jednání řídil předseda ČKR I. Wilhelm; proběhlo podle předem navrženého a předem rozeslaného programu.

 1. Úvodní informace předsedy ČKR.
 2. Přiřazení oblastí nově zvoleným místopředsedům ČKR podle Statutu ČKR.
 3. Diskuse k další činnosti ČKR a k současné situaci vysokého školství ČR.
 4. Příprava 66. zasedání ČKR (UP Olomouc, 12. září 2002).
 5. Různé.

1.   Úvodní informace předsedy ČKR.

Rektor Wilhelm, předseda ČKR, úvodem konstatoval, že nově zvolené Předsednictvo ČKR, jehož funkční odbobí začíná dnem 1. srpna 2002, kromě toho, že se dohodne na přiřazení oblastí jenotlivým místopředsedům tak, aby to odpovídalo Statutu ČKR, by se mělo zamyslet nad další činností ČKR a připravit program 66. zasedání ČKR, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. září 2002 na Univerzitě Palackého v Olomouci.

2.   Přiřazení oblastí nově zvoleným místopředsedům ČKR podle Statutu ČKR.

Před zahájením vlastního jednání o přiřazení oblastí nově zvoleným místopředsedům ČKR podle Statutu ČKR informovala tajemnice ČKR o tom, že z důvodu dlouhodobě plánovaných dovolených se omlouvají dva členové nově zvoleného Předsednictva ČKR - rektor František Jirásek a rektor Jiří Witzany. Rektor Jirásek dal k dispozici číslo svého mobilního telefonu, aby byl možný kontakt v průběhu jednání. Rektor Witzany kromě omluvy vyslovil přání, aby při přiřazování oblatí místopředsedům ČKR byly vzaty v úvahu jeho priority: Pokud to celková situace umožní, uvítal by, kdyby mohl být zodpovědný buď za oblast vzdělávání, anebo za oblast tvůrčích činností. Současně však uvedl, že v žádném případě netrvá na tom, aby jeho přání bylo vyhověno. Je si vědom toho, že na posledním zasedání ČKR, součástí jehož programu byly volby nového Předsednictva ČKR, bylo konstatováno, že kdokoli z nově zvolených místopředsedů musí být připraven přijmout jakoukoli z pěti oblastí. Následná diskuse byla uzavřena rozdělením oblastí mezi místopředsedy takto:
místopředseda pro oblast vzdělávání
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze
místopředseda pro oblast tvůrčích činností
Prof. Peter Toperczer, rektor Akademie múzických umění v Praze
místopředsedkyně pro záležitosti ekonomické a sociální
Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého v Olomouci
místopředseda pro vnější záležitosti
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice
místopředseda pro záležitosti legislativní a organizační
Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy v Praze, a.s.

3.   Diskuse k další činnosti ČKR a k současné situaci vysokého školství ČR.

Diskuse se zaměřila na několik problémů:

 1. Otázka koncepce Kanceláře ČKR. Bylo poukázáno na to, že v zemích srovnatelných svou velikostí s ČR (Rakousko, Maďarsko) pracují sekretariáty Konferencí rektorů s větším počtem pracovníků. Kancelář ČKR má od začátku své existence jednoho pracovníka, kterým je tajemník ČKR. Na Kancelář ČKR se obracejí různé, zejména zahraniční instituce s přáním, aby byly zpracovány nejrůznější materiály a dotazníky. Mnohé z nich je možno směrovat jednoznačně na MŠMT, mnohé však vyžadují, aby byly zpracovány v rámci ČKR. Bude třeba dohodnout se – jak v rámci ČKR, tak s MŠMT – na dalším koncepčním postupu. Diskuse byla uzavřena konstatováním, že už v tuto chvíli je jasné, že by se měla Kancelář ČKR rozšířit minimálně o jednoho pracovníka (tajemník ČKR + jedna administrativní síla).
 2. Otázka zřízení pracovních skupin ČKR. V souladu se stávajícím Statutem ČKR by se měly postupně zřizovat pracovní skupiny, jež se budou zabývat posuzováním a projednánáním nejrůznějších otázek; mohou být do nich přizváni též odborníci, kteří nejsou členy ČKR.
 3. Otázka financování nákladů spojených s činností ČKR. Za úvahu by stálo výrazné zvýšení finančního podílu jednotlivých vysokých škol na úhradě nákladů spojených s činností ČKR. Z takto získaných prostředků, které by jednotlivé vysoké školy mohly čerpat z výtěžku svých "dalších činností", by se mohl postupně vytvářet fond ČKR, z něhož by se honorovaly nejrůznější aktivity včetně administrativy spojené s činností pracovních skupin.
 4. Otázka spolupráce se zahraničními Konferencemi rektorů. Předseda ČKR informoval, že o spolupráci s ČKR má zájem Maďarská konference rektorů (MKR). Předsednictvo MKR by uvítalo pozvání na některá z budoucích zasedání ČKR, resp. Předsednictva ČKR. Podobně je tomu se zájmem o spolupráci ze strany Slovenské rektorské konference (SRK). ČKR by měla uvažovat o zorganizování společného zasedání ČKR a SRK, popř. společného zasedání Předsednictev obou Konferencí rektorů v roce 2003. Zmínil se rovněž o tom, že se od ČKR očekává, že bude hostitelkou některého z příštích zasedání předsedů národních Konferencí rektorů. [Dosud se uskutečnila tři zasedání, jejichž hostitelkami byly Rakouská konference rektorů (Vídeň, 23.2.2001), Slovinská konference rektorů (Maribor, 18.9.2001) a Slovenská rektorská konference (Rajecké Teplice, 26.4.2002). Připravuje se 4. zasedání, jehož hostitelkou bude Chorvatská konference rektorů (Rijeka, 13.-14.9.2002)]. Tajemnice ČKR informovala o zájmu Německé konference rektorů (HRK) uspořádat na jaře 2003 v ČR společné zasedání Předsednictva HRK a Předsednictva ČKR. Na závěr bylo navíc konstatováno, že bude třeba rozhodnout, kdo z rektorů bude zastupovat ČKR v zahraničních grémiích, s nimiž má ČKR dlouhodobou spolupráci (Evropská univerzitní asociace, Rada Evropy, Dunajská konference rektorů aj.). ČKR dlouhodobě preferuje, aby zástupci ČKR byly z řad členů ČKR.

4.   Příprava 66. zasedání ČKR (UP Olomouc, 12. září 2002).

Pokud jde o program 66. zasedání ČKR, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. září 2002 na Univerzitě Palackého v Olomouci, usneslo se Předsednictvo ČKR na následujícím:

 1. Financování tvůrčí činnosti v rámci nově přijaté legislativy. Garant rektor Toperczer (příspěvek 10' + diskuse 25').
 2. Zpráva o současném stavu projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol – finanční podmínky a předpoklady". Garant rektor Lukáš (10' + 15').
 3. Hodnocení kvality studia. Garant rektor Witzany (10' + 30').
 4. Diskuse o stavu a výhledech vysokého školství ČR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a s ministrem pro vědu, výzkum a lidské zdroje. Ministryně Petra Buzková (10' + 50'), ministr Petr Mareš (10' + 50').
 5. Uvedené zasedání začne v 8:30 prezentací a skončí v 17:30 tiskovou konferencí. Ministryně Buzková a ministr Mareš budou pozváni na oběd (12:00-14:00) a na následnou diskusi (14:00-16:00). Dalším hostem 66. zasedání ČKR bude náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství Josef Průša, jenž bude pozván na celé zasedání. Předsednictvo ČKR uvítá vystoupení náměstka Průši v diskusích ke všem programovým bodům. Pozvánka s programem a s dalšími technicko-organizačními informacemi bude zaslána všem členům ČKR péčí Kanceláře ČKR v dostatečném časovém předstihu.

5.   Různé.

Rektor Suchý, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační (do 31. 7. 2002), poděkoval všem svým kolegům v Předsednictvu ČKR, jejichž funkční období končí 31. červencem 2002, za spolupráci. Speciální dík za mimořádně dobrou spolupráci vyslovil tajemnici ČKR. Novému Předsednictvu ČKR, jehož funkční období začíná 1. srpna 2002, popřál všechno dobré.

V Praze dne 29. července 2002

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR
Schválil: V. Suchý, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační


top