Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Zápis z 54. zasedání
Předsednictva České konference rektorů

 back to the List 29. 7. 2002  |  Praha


Přítomni podle prezenční listiny:
J. T. Kotalík, J. Mačáková, V. Suchý, I. Wilhelm, M. Fojtíková.

Omluveni:
J. Witzany.

Hosté:
M. Ludwig, P. Toperczer.

Zasedání se konalo v pondělí dne 29. července 2002 (v době 13:00-14:15) v Malé zasedací místnosti Karolina, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1. Jednání řídil předseda ČKR I. Wilhelm; proběhlo podle předem navrženého a předem rozeslaného programu.

  1. Zpráva předsedy ČKR.
  2. Zprávy místopředsedů ČKR.
  3. Různé.

1.   Zpráva předsedy ČKR.

Zpráva rektora Wihlema, předsedy ČKR, sestávala z následujících čtyř bodů:

  1. Informoval o separátních jednáních, která jako předseda ČKR vedl s JUDr. Petrou Buzkovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, a s PhDr. Petrem Marešem, CSc., ministrem pro vědu, výzkum a lidské zdroje. Oba uvedení ministři byli předsedou ČKR pozváni na 66. zasedání ČKR, které se uskuteční ve čtvrtek dne 12. září 2002 na Univerzitě Palackého v Olomouci; pozvání bylo přijato.
  2. Informoval o pozvání předsedy Chorvatské konference rektorů na 4. zasedání předsedů národních Konferencí rektorů, které se uskuteční ve dnech 13. a 14. září 2002 na Univerzitě Rijeka. Konstatoval, že se z účasti na uvedeném zasedání musí omluvit kvůli termínové kolizi s konferencí Mezinárodní asociace univerzit (International Association of Universities – IAU) v Kanadě. (Univerzita Karlova je řádným individuálním členem IAU.) Bude však jednat o to, aby ČKR mohl zastupovat některý z místopředsedů ČKR, anebo některý z členů ČKR. [Poslední zasedání předsedů národních Konferencí rektorů – v pořadí třetí – se konalo péčí Slovenské rektorské konference (SRK) na Slovensku (Rajecké Teplice, 26. dubna 2002). Pozváni byli předsedové Konferencí rektorů Česka, Chorvatska, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Podrobnější informace o zasedání včetně závěrečného komuniké jsou dosažitelné na webových stránkách SRK (http://www.srk.sk).]
  3. Informoval o zájmu IAU uspořádat v září roku 2003 konferenci v Praze. Univerzita Karlova v Praze byla požádána o hostitelství. Předseda ČKR uvažuje o tom, zangažovat v celé akci ČKR.
  4. Informoval o korespondenčním hlasování členů Rady Evropské univerzitní asociace [European University Association (EUA) Council], kterého se – jako člen rady delegovaný ČKR – zúčastnil. Korespondenční hlasování se týká změny Statutu EUA. (ČKR je řádným kolektivním členem EUA.)

2.   Zprávy místopředsedů ČKR.

Rektor Suchý, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační, navrhl, aby Předsednictvo ČKR přijalo usnesení k úhradě provozních nákladů ČKR pro rok 2002. Konstatoval, že je neúnosné, aby provozní náklady ČKR financovala pouze Masarykova univerzita, která je hostitelskou vysokou školou Kanceláře ČKR. Z následné diskuse vzešel tento závěr: Předsednictvo ČKR se usneslo, že prostřednictvím Kanceláře ČKR požádá Masarykovu univerzitu, aby – v souladu s platným Statutem ČKR – zaslala všem členům ČKR zálohovou fakturu na částku, která odpovídá rozpočtu ČKR na rok 2002, který byl předložen rektorem Suchým na 63. zasedání ČKR dne 20. února 2002 v Novém Dvoře u Veverské Bítýšky. Předsednictvo ČKR – v souladu s pravidly úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2002 – konstatovalo, že na úhradě plánovaných provozních nákladů ČKR pro rok 2002 se budou podílet všechny vysoké školy, jejichž rektoři jsou členy ČKR, rovným dílem. Vysoká škola, jejíž rektor se stane členem ČKR v průběhu roku 2002, se bude podílet na úhradě provozních nákladů ČKR poměrnou částí celoroční částky, počítáno od měsíce následujícího po měsíci, v němž se rektor stal členem ČKR.

3.   Různé.

  1. Předsednictvo ČKR projednalo došlé žádosti (celkem dvě) o členství v ČKR, a usneslo se, že novými členy ČKR se od 29. 7. 2002 stávají: Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., a Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., rektorka Univerzity Hradec Králové. Česká konference rektorů má k 29. 7. 2002 celkem 35 členů (24 rektorů veřejných vysokých škol, 4 rektoři státních vysokých škol, 7 rektorů soukromých vysokých škol). Aktuální adresář ČKR datovaný 1. 8. 2002 bude zveřejněn na webových stránkách ČKR (http://crc.muni.cz).
  2. Předsednictvo ČKR projednalo žádost náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství, s níž se obrátil na předsedu ČKR. Jedná se o nominaci zástupce ČKR do Řídicího výboru Rady Evropy pro vysoké školství a vědu (Steering Committee for Higher Education and Research). Každá z členských zemí Rady Evropy je zastoupena v tomto výboru dvoučlennou delegací tvořenou zástupcem vysokých škol a zástupcem ministerstva. Každý z delegátů má hlasovací právo. Náklady na cestovné, ubytování a stravování jsou hrazeny Radou Evropy. Na oba delegáty se Sekretariát výboru nebo jeho předsednictvo obrací v období mezi plenárními zasedáními se vším, co je třeba zajistit a projednat na národní úrovni, případně se žádostí o zajištění účasti na  seminářích a konferencích. K rukám delegátů jsou zároveň zasílány všechny materiály. V uplynulém období byl zástupcem vysokých škol delegovaným ČKR Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. Zástupcem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je Dr. Věra Šťastná. Letošní plenární zasedání Řídicího výboru Rady Evropy pro vysoké školství a vědu se uskuteční ve Štrasburku ve dnech 3.-4. října 2002. Předsednictvo ČKR přijalo k uvedené žádosti, na niž je třeba reagovat do 26. srpna 2002, následující závěr: Zástupcem vysokých škol ČR v Řídicím výboru Rady Evropy pro vysoké školství a vědu, delegovaným ČKR, bude Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice, místopředseda ČKR pro vnější záležitosti (od 1. 8. 2002). Tajemnice ČKR byla pověřena, aby jménem předsedy ČKR zaslala zprávu náměstku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství. Doc. Ing. Josef Koubek, CSc., emeritní rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, bude o rozhodnutí Předsednictva ČKR informován po 1. srpnu 2002 místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti.

V Praze dne 29. července 2002

Zapsala: M. Fojtíková, tajemnice ČKR
Schválil: V. Suchý, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační


top