Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Zápis z 56. zasedání
Předsednictva České konference rektorů

 back to the List 25. 10. 2002  |  Praha


Přítomni podle prezenční listiny:
M. Ludwig, J. Mačáková, P. Toperczer, I. Wilhelm, J. Witzany, M. Fojtíková.

Omluveni:
F. Jirásek.

Zasedání se konalo v pátek dne 25. října 2002 (v době 9:30-13:00) na Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, pracovna rektora UK, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1. Jednání řídil předseda ČKR I. Wilhelm; proběhlo podle předem připraveného a předem rozeslaného programu.

 1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
 2. Stanovisko ČKR k realizaci zákona o podpoře výzkumu a vývoje (Program nových výzkumných záměrů).
 3. Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích - připomínky ČKR.
 4. Kandidáti na členy odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj - další návrhy ČKR.
 5. Stanovisko ČKR k organizačním změnám na MŠMT ve vztahu k veřejným vysokým školám.
 6. Příprava 67. zasedání Pléna ČKR (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 12. prosince 2002).
 7. Kalendář zasedání Pléna a Předsednictva ČKR 2003.
 8. Žádosti o členství v ČKR.
 9. Různé.

1.   Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.

 1. Zpráva I. Wilhelma, předsedy ČKR.
  1. Informoval o žádosti náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství, aby ČKR doporučila vhodné kandidáty pro práci ve dvanáctičlenné Výběrové komisi programu NATO Science Fellowships (funkční období 1.11.2002 - 31.10.2005). [Program NATO Science Fellowships je určen na podporu tří až dvanáctiměsíčních pobytů jak našich vědců na špičkových pracovištích zemí NATO, tak vědců ze zemí Partnerství pro mír ucházejících se o výzkumné pobyty na českých vysokých školách či v ústavech Akademie věd ČR. Výběrová komise programu NATO Science Fellowships se schází dvakrát ročně a zabývá se především výběrem vhodných oponentů k jednotlivým žádostem (cca 40 ročně), na základě oponentských posudků a dle vlastního uvážení pak vybírá samotné uchazeče. Stávající výběrová komise (funkční období 1.11.1999 - 31.10.2002) pracuje ve složení: Ing. Karel Aim, CSc., Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Ing. Petr Křenek, CSc., předseda komise, Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., Prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc., Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc., Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., RNDr. Jiří Velemínský, DrSc., Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. Výběrová komise programu NATO Science Fellowships nemá statut.] Po projednání v Předsednictvu ČKR (prostřednictvím elektronické pošty) zaslal předseda ČKR náměstku Průšovi následující návrh ČKR na doplnění komise:

   Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická;

   Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií;

   Prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická;

   plk. Doc. Ing. Václav Přenosil, CSc., Vojenská akademie v Brně, Fakulta letectva a protivzdušné obrany;

   RNDr. Dalibor Štys, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta biologická;

   Doc. RNDr. Radim Bělohlávek, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta.
  2. Informoval o 4. setkání předsedů národních Konferencí rektorů střední Evropy (Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko), jež se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. září 2002 v Chorvatsku na Univerzitě Rijeka. Na programu uvedeného setkání byly tři body: (1) Šestý rámcový program a přehled současné evropské strategie ve výzkumu. (2) Zabezpečení kvality. (3) Různé. Závěry uvedeného setkání jsou přílohou tohoto zápisu.
 2. Zpráva M. Ludwiga, místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti.
  1. Informoval o své účasti na zasedání Řídicího výboru Rady Evropy pro vysoké školství a vědu, jež se uskutečnilo ve dnech 3. a 4. října 2002 ve Štrasburku, s odkazem na materiály dostupné na webových stránkách Rady Evropy http://www.coe.int. [Česká republika je zastoupena v Řídicím výboru Rady Evropy pro vysoké školství a vědu (Steering Committee for Higher Education and Research - CD-ESR) dvěma zástupci. Akademickým zástupcem je Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice, ministerským zástupcem je Dr. Věra Šťastná, MŠMT. V současné době je předsedou CD-ESR Dr. Per Nyborg, akademický zástupce Norska, místopředsedkyní je Dr. Věra Šťastná, ministerský zástupce České republiky.]
  2. Informoval o schůzce Rady projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady", která se uskutečnila 24. října 2002 v Praze. Zápis z uvedené schůzky zaslal organizátor projektu rektor Lukáš Předsednictvu ČKR; zápis byl poté péčí Kanceláře ČKR přeposlán všem členům ČKR. Předsednictvu ČKR budou organizátorem projektu předány do 7. listopadu 2002 předběžné zprávy pracovních skupin k posouzení dosud vykonané práce na projektu. Rada projektu doporučuje předsedovi ČKR požádat MŠMT o přidělení finančních prostředků za již vykonané práce na projektu. Rektor Ludwig doporučil Předsednictvu ČKR, aby byl do programu 67. zasedání Pléna ČKR zařazen bod týkající se uvedeného projektu s tím, že Předsednictvo ČKR předloží Plénu ČKR písemný materiál, k němuž se bude moci Plénum ČKR vyjádřit. Mělo by dojít k rozhodnutí, zda má smysl v práci na projektu pokračovat, či nikoli. Po krátké diskusi k tomuto bodu se Předsednictvo ČKR usneslo, že požádá - prostřednictvím Kanceláře ČKR - rektora Lukáše, aby připravil návrh materiálu, který bude stručným shrnutím toho, co a s jakými výsledky bylo na projektu dosud vykonáno, a který bude rovněž informací o představě výhledů do budoucna. Po projednání v Předsednictvu ČKR bude dán - v dostatečném časovém předstihu před 67. zasedáním Pléna ČKR - materiál k dispozici všem členům ČKR. Projednání materiálu Plénem ČKR bude zařazeno do programu 67. zasedání Pléna ČKR, jež se uskuteční ve čtvrtek dne 12. prosince 2002 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
 3. Zpráva J. Mačákové, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální, se omezila na konstatování, že zasedání Reprezentativní komise, poradního orgánu MŠMT, v němž je ČKR zastoupena šesti členy, nebylo dosud svoláno.
 4. Zpráva P. Toperczera, místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností, se omezila na připomenutí toho, že se rektor Toperczer - jako zástupce ČKR - zúčastní mezinárodní konference k zahájení 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj, která se uskuteční ve dnech 11.-13. listopadu 2002 v Bruselu. O výsledku jednání podá rektor Toperczer informaci na příštím zasedání Předsednictva ČKR.
 5. Zpráva M. Fojtíkové, tajemnice ČKR.
  1. Informovala o tom, že na 5. zasedání Rady Evropské univerzitní asociace (EUA Council), které se uskutečnilo 10. října 2002 v Curychu, bylo rozhodnuto, že novými řádnými individuální členy EUA se stávají mj. dvě veřejné vysoké školy ČR: (1) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, (2) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Česká republika je nyní v EUA zastoupena řádným kolektivním členem, jímž je ČKR, a 17 řádnými individuálními členy (pořadí neodpovídá délce členství v EUA, ale pořadí v Adresáři ČKR): (1) UK Praha, (2) UP Olomouc, (3) ČVUT Praha, (4) VŠB-TU Ostrava, (5) VUT Brno, (6) VFU Brno, (7) MU Brno, (8) MZLU Brno, (9) UPA Pardubice, (10) VŠCHT Praha, (11) TU Liberec, (12) VŠE Praha, (13) JU České Budějovice, (14) OU Ostrava, (15) SU Opava, (16) ZU Plzeň, (17) UTB Zlín.
  2. Upozornila znovu na to, že je třeba, aby předseda Komory rektorů soukromých vysokých škol sdělil předsedovi ČKR, kteří členové uvedené komory jsou nositeli kuriálních hlasů. Komora rektorů soukromých vysokých škol má v současné době sedm členů, nositeli kuriálních hlasů může být podle platného Statutu ČKR pouze šest členů.
  3. Informovala o tom, že - v souladu se závěry 66. zasedání Pléna ČKR (UP Olomouc, 11.-12. 9. 2002) - byly 3. 10. 2002 péčí Ekonomického oddělení Rektorátu Masarykovy univerzity v Brně (hostitelská vysoká škola Kanceláře ČKR) odeslány všem členům ČKR zálohové faktury na úhradu plánovaných provozních nákladů ČKR pro rok 2002. Datum splatnosti faktury bylo 16. 10. 2002. Fakturu v termínu uhradilo 30 z 35 členů ČKR. Kancelář ČKR se pokusí vyjasnit v nejbližších dnech důvody, které vedly k tomu, že v pěti případech nebyly faktury uhrazeny.

2.   Stanovisko ČKR k realizaci zákona o podpoře výzkumu a vývoje (Program nových výzkumných záměrů).

Rektor Wilhelm, předseda ČKR, informoval o jednáních, která vedl separátně s místopředsedou vlády Petrem Marešem a s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Petrou Buzkovou. Při těchto jednáních se mj. ujasnilo, že staré a nové dlouhodobé výzkumné záměry by se měly výrazně lišit v tom, že by nemělo jít jako dosud o směrování jednotlivých fakult, ale o směrování vysokých škol jako celků. Bude vyvinut tlak na to, aby se počet dlouhodobých výzkumných záměrů výrazně zredukoval. Místopředseda vlády Mareš informoval, že důvodem časového posunu zahájení nových dlouhodobých výzkumných záměrů o rok není nedostatek finančních prostředků, ale organizační záležitosti. Rektor Wilhelm oběma členům vlády doporučil, aby byl posun pouze o půl roku, nikoli o rok. Podle názoru rektora Wilhelma by mělo MŠMT začít konat. Bude zapotřebí vytvořit pracovní skupinu odborníků, která dohodne kritéria pro koncepci a hodnocení dlouhodobých výzkumných záměrů. Předsednictvo ČKR se shodlo na tom, že je třeba začít intenzivně pracovat na cyklu "nové dlouhodobé výzkumné záměry" a nabízí MŠMT svoji pomoc. Dále se shodlo na tom, že realizace nových dlouhodobých výzkumných záměrů by měla probíhat souběžně se soutěží nových výzkumných center. Mělo by se mj. rozhodnout, zda existující výzkumná centra ukončí po pěti letech svoji činnost, anebo přejdou-li do dlouhodobých výzkumných záměrů.

3.   Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích - připomínky ČKR.

K materiálu "Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích)", který obdržel předseda ČKR od místopředsedy vlády Petra Mareše se žádostí o zaslání připomínek ČKR do 7. listopadu 2002 a se žádostí o zajištění účasti zástupce ČKR na společném projednání výsledku meziresortního připomínkového řízení, které se bude konat ve středu dne 13. listopadu 2002 v Praze, přijalo Předsednictvo ČKR následující tříbodový závěr:

 • Projednání výsledku meziresortního připomínkového řízení, které se bude konat 13. listopadu 2002, se za ČKR zúčastní rektor Witzany.
 • Členové ČKR budou péčí Kanceláře ČKR vyzváni, aby zaslali své připomínky k přiloženému materiálu na e-mail adresu crc@muni.cz nejpozději v pondělí dne 4. listopadu 2002 ve 14:00.
 • Rektor Witzany došlé připomínky zpracuje a zašle je nejpozději 7. listopadu 2002 místopředsedovi vlády Marešovi.

4.   Kandidáti na členy odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj - další návrhy ČKR.

K materiálům, které zaslal předsedovi ČKR místopředseda vlády Petr Mareš se žádostí o zaslání dalších návrhů kandidátů na členy odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj (RVV) do 15. listopadu 2002 se zdůvodněním, že v prvním kole, do něhož přispěla svými návrhy i ČKR, se nepodařilo dostatečně obsadit některé obory, přijalo Předsednictvo ČKR následující usnesení:

 • Kancelář ČKR zjistí dotazem na RVV, o jaké obory se konkrétně jedná.
 • Kancelář ČKR zašle všem členům ČKR materiály, které zaslal předsedovi ČKR místopředseda vlády Petr Mareš, se žádostí, aby zaslali do 11. listopadu 2002 na e-mail adresu crc@muni.cz své návrhy (jméno a příjmení s tituly, obor, pro který je kandidát navrhován, adresa pracoviště).
 • Z došlých návrhů bude vytvořen seznam, který bude péčí Kanceláře ČKR zaslán místopředsedovi vlády Marešovi se sdělením, že podrobné podkladové materiály o navrhovaných kandidátech mu budou zaslány nejpozději 15. listopadu 2002 péčí relevantních rektorů vysokých škol.

5.   Stanovisko ČKR k organizačním změnám na MŠMT ve vztahu k veřejným vysokým školám.

Předsednictvo ČKR se podrobně zabývalo organizačními změnami, k nimž došlo na základě Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 16/2002, kterým se vydává Dodatek č. 10 k Organizačnímu řádu MŠMT o změnách v organizační struktuře MŠMT, ze dne 21. října 2002. Předsednictvo ČKR respektuje právo ministryně, aby přijala taková opatření, která povedou k efektivní činnosti MŠMT. Zároveň konstatuje, že změny, které se přímo dotýkají činnosti vysokých škol, by měly být ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., § 92, odst.3, s ČKR předem projednány. Předsednictvo ČKR vyjadřuje přesvědčení, že přesun investiční agendy ze skupiny III do skupiny I může přinést narušení vztahů mezi vysokými školami a MŠMT. Předsednictvo ČKR je připraveno napomoci změnám, které povedou k žádoucí součinnosti vysokých škol a MŠMT.

6.   Příprava 67. zasedání Pléna ČKR (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 12. prosince 2002).

V diskusi, která předcházela návrhu programu 67. zasedání Pléna ČKR, informoval rektor Wilhelm, předseda ČKR, o svém jednání s Prof. MUDr. Josefem Sykou, DrSc., předsedou Grantové agentury ČR. Jednání se týkalo účasti předsedy GA ČR na 67. zasedání Pléna ČKR s příspěvkem na téma "Návrh na zřízení Oborové rady GA ČR pro doktorské granty". Prof. Syka svoji účast přislíbil s tím, že dá s dostatečným časovým předstihem k dispozici písemný materiál, s nímž se budou moci seznámit všichni členové ČKR. Na programu zasedání bude také informace o projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady", v němž vystoupí rektor Lukáš, organizátor projektu, a rektor Vostracký, garant podprojektu "Doktorské studijní programy". Předsednictvo ČKR požádá oba aktéry, aby připravili písemné podklady, s nimiž se budou moci v dostatečném časovém předstihu seznámit všichni členové ČKR. (Další podrobnosti viz též zpráva M. Ludwiga, místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti.) V bodu Různé bude mj. projednán Kalendář ČKR 2003, jehož návrh předloží Předsednictvo ČKR. Do bodu "Aktuální otázky vysokého školství ČR" budou zařazeny všechny relevantní příspěvky, s nimiž budou chtít na 67. zasedání Pléna ČKR vystoupit členové ČKR. Předsednictvo ČKR uzavřelo diskusi následujícím návrhem programu 67. zasedání Pléna ČKR:

08:00-08:25   Prezentace.
08:30-08:35   Zahájení. (I. Wilhelm)
08:35-08:50   Informace o Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. (P. Sáha)
08:50-09:10   Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
09:10-10:00   Projekt "Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady". (D. Lukáš, Z. Vostracký; diskuse)
10:00-10:30   Přestávka
10:30-11:30   Návrh na zřízení Oborové rady Grantové agentury ČR pro doktorské granty. (J. Syka; diskuse)
11:30-12:00   Aktuální otázky vysokého školství ČR.
12:00-12:30   Různé. Příprava Usnesení 67. zasedání Pléna ČKR.
12:30-13:00   Usnesení 67. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
13:00-14:30   Přestávka s obědem.
14:30-15:00   Tisková konference.

7.   Kalendář zasedání Pléna a Předsednictva ČKR 2003.

Předsednictvo ČKR se usneslo na následujícím návrhu Kalendáře ČKR 2003:

27.-28. ledna 2003   68. zasedání Pléna ČKR (Výroční shromáždění ČKR), Masarykova univerzita v Brně, Brno.
6. března 2003   69. zasedání Pléna ČKR, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové.
6.-7. března 2003   Společné zasedání Pléna ČKR a Pléna Slovenské konference rektorů, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové.
19.-20. června 2003   70. zasedání Pléna ČKR (Volby ČKR na období 1.8.2003-31.7.2004), Vysoké učení technické v Brně, Brno.
4.-5. září 2003   71. zasedání Pléna ČKR, Univerzita Pardubice, Pardubice.
4.-5. prosince 2003   72. zasedání Pléna ČKR, Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice.

Zasedání Předsednictva ČKR budou vždy předcházet zasedáním Pléna ČKR (buď s cca čtrnáctidenním předstihem, anebo těsně před zasedáním Pléna ČKR), další zasedání budou předsedou ČKR svolávána podle potřeby.

V jednání jsou dvě samostatná mezinárodní zasedání: (1) Předsednictvo ČKR a Předsednictvo Německé konference rektorů, (2) Předsednictvo ČKR a Předsednictvo Maďarské konference rektorů. Vzhledem k dalším mezinárodním aktivitám ČKR přichází v úvahu pro konání uvedených dvou zasedání některé dva ze tří dubnových termínů 2003: 10.-11. 4., 17.-18. 4., 22.-23. 4. Místem konání by mohla být Praha nebo Brno, neukázal-li by se důvod pro nějaké jiné místo. Program by mohl být v obou případech následující: Příjezd čtvrtek odpoledne, ubytování, večer společenské setkání s večeří; pátek dopoledne pracovní jednání, oběd, tisková konference; odpoledne odjezd nebo - pro zájemce - možnost zůstat do soboty, popř. do neděle s tím, že by bylo zajištěno pouze ubytování, nikoli další program. Náklady na pobyt účastníků (nikoli cestovní náklady) by hradila hostitelská strana, rozumí se po dobu danou oficiálním programem.

8.   Žádosti o členství v ČKR.

Předsednictvo ČKR projednalo žádost o členství v ČKR, kterou zaslal plk. Doc. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., rektor Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Předsednictvo ČKR se usneslo, že rektor Prymula se stává dnem 25. října 2002 členem ČKR.

9.   Různé.

 1. Rektor Wilhelm, připomenul, že je třeba pamatovat na to, aby byl na 68. zasedání Pléna ČKR, které se uskuteční 28. ledna 2003 v Brně, pozván předseda Akreditační komise Prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc., s tím, že bude požádán o vystoupení týkající se problematiky, jíž se zabývá Akreditační komise.
 2. Rektorka Mačáková, členka Výběrové komise pro Cenu Praemium Bohemiae informovala, že na uvedenou cenu byli vybráni dva kandidáti, z nichž posléze jednoho vybere pan B. Jan Horáček. [Výběrová komise pro Cenu Praemium Bohemiae byla jmenována Správní radou Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji. Členy delegovanými ČKR jsou: J. Mačáková, rektorka UP Olomouc, P. Toperczer, rektor AMU Praha, Z. Vostracký, rektor ZU Plzeň.]
 3. Příští zasedání Předsednictva ČKR - v pořadí 57. - se uskuteční ve středu dne 11. prosince 2002 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v době cca 16:00-17:30.

V Praze dne 25. října 2002

Za správnost: M. Fojtíková, tajemnice ČKR

Příloha

 • Conclusions of the 4th Meeting of the Presidents of National Rectors' Conferences of Central Europe. (3 s.)

top