Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Zápis z 58. zasedání
Předsednictva České konference rektorů

 back to the List 9. 4. 2003  |  Praha


Přítomni podle prezenční listiny:
F. Jirásek, M. Ludwig, J. Mačáková, P. Toperczer, I. Wilhelm, J. Witzany, M. Fojtíková.

Zasedání se konalo ve středu dne 9. dubna 2003 (v době 13:30-16:30) v budově Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (UK) v pracovně rektora UK. Jednání řídil předseda ČKR I. Wilhelm; proběhlo podle předem připraveného a předem rozeslaného programu.

 1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
 2. Metodika dělení státní dotace na jednotlivé veřejné vysoké školy v roce 2003.
 3. Příprava rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2004.
 4. Příprava jednání se státní reprezentací o pravidlech hospodaření veřejných vysokých škol.
 5. Příprava 70. zasedání Pléna ČKR (Vysoké učení technické v Brně, 19.-20. června 2003).
 6. Různé.

1.   Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.

 1. Zpráva I. Wilhelma, předsedy ČKR.
  1. Informoval o dopisu náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství Doc. RNDr. Petra Koláře, CSc., kterým je jako předseda ČKR zván na poradu rektorů soukromých vysokých škol, která se bude konat v úterý dne 6. května 2003 ve 14:00 v Praze na MŠMT. Po krátké diskusi s místopředsedy ČKR předseda ČKR konstatoval, že se z účasti na uvedené poradě omluví a že zastupováním ČKR pověřuje Doc. RNDr. Františka Jiráska, DrSc., místopředsedu ČKR pro záležitosti legislativní a organizační, předsedu Komory ČKR rektorů soukromých vysokých škol.
  2. Informoval o písemné žádosti o delegování tří zástupců ČKR do expertní skupiny při podvýboru pro vědu a vysoké školy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s níž se na něho obrátil předseda podvýboru Petr Pleva. Následnou diskusi uzavřelo Předsednictvo ČKR rozhodnutím, že do uvedené expertní skupiny budou za ČKR delegováni:
   • Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání;
   • Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého v Olomouci, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální;
   • Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s., v Praze, místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační, předseda Komory ČKR rektorů soukromých vysokých škol.
  3. Informoval o dopisu předsedy Německé konference rektorů (HRK) Prof. Dr. Klause Landfrieda, kterým je jako předseda ČKR (a) informován o tom, že od 1. srpna 2003 začíná funkční období nově zvoleného předsedy HRK, kterým je Prof. Peter Gaehtgens (nynější rektor Freie Universität Berlin); (b) zván na Výroční zasedání HRK, které se uskuteční ve dnech 5. a 6. května 2003 v Drážďanech. Krátkou diskusi s místopředsedy ČKR ukončil konstatováním, že Výročního zasedání HRK se nikdo za ČKR nezúčastní.
  4. Informoval o písemné žádosti náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství o zpracování námětů a návrhů řešení úpravy zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a prováděcích předpisů k němu, které by mohly vést k jeho novelizaci. Zaslání námětů a návrhů řesení ČKR se očekává do 15. května 2003. Diskuse k tomuto bodu byla uzavřena konstatováním, že uvedené náměty a návrhy připraví rektoři I. Wilhelm, předseda ČKR, a P. Toperczer, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností.
  5. Připomenul, že II. seminář řešitelů projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady" se uskuteční ve středu dne 23. dubna 2003 v době 10:00-14:00 na MŠMT v Praze.
  6. Informoval o dopisu PhDr. Petra Mareše, CSc., místopředsedy vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, předsedy Rady pro výzkum a vývoj, kterým je předseda ČKR zván na všechna zasedání Rady pro výzkum a vývoj jako stálý host.
  7. Informoval, že z korespondenčního hlasování členů ČKR vzešel závěr, že delegátem do České komise UNESCO se za ČKR stává Doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze.
 2. Zpráva J. Mačákové, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.
  Informovala o posledním zasedání Reprezentativní komise, které se uskutečnilo 25. března 2003 v Praze, s tím, že zápis bude dán všem členům ČKR k dispozici prostřednictvím elektronické pošty v nejbližších dnech.
 3. Zpráva M. Fojtíkové, tajemnice ČKR.
  1. Informovala o zásilce, která byla elektronickou poštou zaslána všem Konferencím rektorů, jež jsou řádnými kolektivními členy Evropské univerzitní asociace (EUA). Odesilatelem je ředitel Generálního direktoriátu Evropské komise pro vzdělávání a kulturu. Jedná se o oficiální zprávu (prohlášení), kterou přijala Evropská komise 5. února 2003, nazvanou "The Role of the Universities in the Europe of Knowledge". Reakce všech oslovených Konferencí rektorů (včetně ČKR) se očekává do konce května 2003. Následná diskuse Předsednictva ČKR byla uzavřena konstatováním, že reakci na uvedený materiál připraví předseda ČKR (I. Wilhelm) ve spolupráci s místopředsedy ČKR pro oblast vzdělávání (J. Witzany), pro oblast tvůrčích činností (P. Toperczer) a pro vnější záležitosti (M. Ludwig).
  2. Připomenula, že je třeba sdělit Německé konferenci rektorů (HRK), jsou-li navrhované termíny pro poradu předsedů HRK, ČKR a SRK (12.-13. 5. 2003) a pro společnou konferenci HRK, ČKR a SRK o vysokoškolském vzdělávání (16.-18. 11. 2003) přijatelné (místem konání obou akcí je Regensburg). Následná diskuse Předsednictva ČKR byla uzavřena konstatováním, že termín 12.-13. 5. 2003 přijatelný je (porady se zúčastní předseda ČKR), zatímco termín 16.-18. 11. 2003 (pro časovou kolizi se státním svátkem ČR 17. listopadu) nikoli. Termíny listopadové konference, které přicházejí ze strany ČKR v úvahu, jsou buď 9.-11. 11. 2003, anebo 23.-25. 11. 2003. Tajemnice ČKR byla pověřena, aby jménem předsedy ČKR zaslala HRK odpovídající zprávu.
  3. Připomenula, že pro červnové volby ČKR je třeba znát nositele kuriálních hlasů a jmenovat volební komisi. Nositele kuriálních hlasů sdělí písemně předsedovi ČKR předseda Komory ČKR rektorů soukromých vysokých škol. Předsednictvo ČKR jmenovalo volební komisi ve složení Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (předseda), Doc. RNDr. Jaroslava Mikulecká, CSc., rektorka Univerzity Hradec Králové, Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor Vysoké školy Jana Amose Komenského, s.r.o., v Praze.
  4. Informovala o semináři "Bologna Follow-up Seminar", který se uskuteční ve dnech 5. -7. 6. 2003 na ČVUT v Praze. Téma semináře: Recognition and Credit Systems in the Context of Lifelong Learning. Pořadatelé semináře: ČVUT Praha a MŠMT. Ředitel odboru vysokých škol MŠMT Ing. Josef Beneš požádal písemně předsedu ČKR, resp. zástupce ČKR o vystoupení v úvodním bloku semináře 5. 6. 2003. Předsednictvo ČKR pověřilo tajemnici ČKR, aby řediteli Benešovi sdělila, že předseda ČKR v úvodním bloku uvedeného semináře vystoupí.
  5. Informovala o písemné žádosti, s níž se obrátila Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti na Předsednictvo ČKR. Jedná se o žádost o posun termínu přijímacích zkoušek na vysokých školách ČR na druhý úplný týden měsíce června. Z krátké diskuse Předsednictva ČKR vzešel závěr, aby tajemnice ČKR jménem předsedy ČKR reagovala písemným sdělením, že určování termínů přijímacích zkoušek na vysokých školách ČR není v kompetenci ČKR.

2.   Metodika dělení státní dotace na jednotlivé veřejné vysoké školy v roce 2003.

I. Wilhelm, předseda ČKR, informoval o záměru dohodnout termín pracovního setkání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavními body jednání budou metodika dělení státní dotace na jednotlivé veřejné vysoké školy v roce 2003 a příprava rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2004. Snaha předsedy ČKR bude, aby k pracovnímu setkání došlo co nejdříve. Pracovnímu setkání bude předcházet cca hodinové zasedání Předsednictva ČKR. Předsednictvo ČKR vyslovilo s návrhem předsedy ČKR souhlas.

3.   Příprava rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2004.

I. Wilhelm, předseda ČKR, konstatoval, že ČKR i RVŠ dlouhodobě poukazují na podfinancovanost veřejných vysokých škol (VVŠ). Podíl rozpočtu VVŠ vztažený k hrubému domácímu produktu tvořil v roce 2002 0,780 %, v roce 2003 klesl na 0,775 %. Informoval o tom, že k překonání nejhorších důsledků chronické podfinancovanosti VVŠ, k vytvoření zřetelných předpokladů k dosažení dlouhodobější sociální stability pro akademické i další pracovníky VVŠ a jako zásadní krok k naplňování priority prohlášení vlády ČR (podpora vzdělávání) hodlá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková uplatnit v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2004 požadavek na navýšení dotace pro VVŠ o 5,2 mld. Kč (ve srovnání s dotací pro rok 2003). Pro jednání ve vládě a v Poslanecké sněmovně by proto uvítala podklad pro zdůvodnění potřeby tohoto navýšení. Předseda ČKR seznámil členy Předsednictva ČKR s návrhem, který na žádost náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství Doc. RNDr. Petra Koláře, CSc., připravila skupina složená ze zástupců ČKR a RVŠ.

Návrh na změny metodiky financování VVŠ ze státního rozpočtu:

(a) Normativní financování

Nová metodika musí vyhovět zákonu o vysokých školách, a proto část prostředků na vzdělávací činnost musí být rozdělována normativním způsobem podle počtu studentů. Navrhuje se proto:

 • Posílení normativu o cca 15 % oproti roku 2003 a současně financování dohodnutého nárůstu počtu studentů.
 • Navýšení normativu na doktorské studijní programy koeficientem 1,8 pro prezenční formu studia a koeficientem 1,3 pro kombinovanou formu studia oproti stejným magisterským, popř. bakalářským programům.
 • Navýšení stipendií pro studenty v prezenční formě doktorských studijních programů na 100 000 Kč pro jednoho studenta na rok.

Předpokládané vícenáklady oproti roku 2003 by tedy v této části představovaly cca 1,8 mld. Kč. Každá VVŠ by tímto měla zajištěn nezbytný nárůst prostředků.

(b) Institucionální podpora financování vzdělávací činnosti podle dalších kritérií

 • Zohlednění proběhlých habilitačních a profesorských jmenovacích řízení na VVŠ přidělením proporcionální finanční částky podle počtu řízení za dané období (např. za poslední 3 roky). Vyjádří se tak nejen skutečnost, že VVŠ má akreditaci pro tato řízení, ale i skutečnost, že řízení skutečně probíhají.
 • Zohlednění mobility studentů - přidělení proporcionální částky podle počtu studentů vyslaných na zahraniční vysoké školy s alespoň semestrálním pobytem.
 • Přidělení části finančních prostředků v závislosti na kvalifikační struktuře pedagogického sboru. Každá skupina studijních programů může mít stanoven poměr profesorů, docentů a odborných asistentů k celkovému počtu akademických pracovníků. Významné odchylky od stanovených parametrů by znamenaly snížení těchto dotací.
 • Zohlednění počtu nezaměstnaných absolventů k určitému datu na úřadech práce z absolventů daného studijního programu - tento krok nelze zavést pro rok 2004, ale lze jej připravovat a zavést tak rychle, jak to bude možné.

Celkové náklady na zavedení kroku (b) by měly představovat cca 2 mld. Kč, které by byly rozděleny podle jednotlivých kritérií na základě dohody.

(c) Posílení prostředků na specifický výzkum

Navrhuje se posílení prostředků na specifický výzkum o 1 mld. Kč s tím, že dojde k úpravě kritérií, podle kterých se bude celková suma (2 mld. Kč) rozdělovat na jednotlivé VVŠ.

(d) Posílení položky dotace na ubytování studentů

Navrhuje se posílení položky dotace na ubytování studentů o 200 mil. Kč. Tyto prostředky mohou pomoci hradit náhradní ubytování studentů mimo ubytovací kapacity kolejí vysokých škol.

(e) Posílení investičních prostředků

Navrhuje se posílení investičních prostředků o 700 mil. Kč.

(f) Snížení částky na Transformační a rozvojové programy MŠMT

Navrhuje se snížení částky na Transformační a rozvojové programy MŠMT o 400 mil. Kč ve srovnání s částkou 688 mil. Kč v roce 2003 jako nesystémové opatření vhodné pro mimořádnou situaci.

Předsednictvo ČKR po diskusi doporučilo uvedený návrh na změny metodiky financování VVŠ ze státního rozpočtu jako základ pro jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. Předsednictvo ČKR považuje za prioritu navýšení normativní části dotace. Další kritéria je možné uplatňovat pouze v případě, že dojde k navýšení dotace o předpokládaných cca 5,2 mld. Kč. Pokud by bylo navýšení dotace pro rok 2004 nižší, bude třeba jednat o pořadí uplatnění jednotlivých navrhovaných kritérií.

4.   Příprava jednání se státní reprezentací o pravidlech hospodaření veřejných vysokých škol.

I. Wilhelm, předseda ČKR, seznámil Předsednictvo ČKR se záměrem uspořádat kulatý stůl na téma "Vysoké školství ČR - národní zájem ČR při vstupu do EU". Účastníky by byli členové ČKR, Předsednictvo RVŠ a hosté (vybraní členové vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR; média). Kulatý stůl by byl zahájen dvěma dvacetiminutovými příspěvky, jež by prezentovali představitelé ČKR a RVŠ: (1) Stav vysokého školství v EU. (2) Stav vysokého školství v ČR. Poté by následovala diskuse (zákon o vysokých školách, školné, omezená kapacita akademické obce, ...) se závaznými závěry. Akce by se konala v Karolinu ve Velkém vlasteneckém sále. Začátek ve 13:00, konec v cca 15:30. Předsednictvo ČKR vyslovilo s návrhem předsedy ČKR souhlas s tím, že by bylo dobré, kdyby se akci podařilo uskutečnit do konce května 2003.

5.   Příprava 70. zasedání Pléna ČKR (Vysoké učení technické v Brně, 19.-20. června 2003).

Po krátké diskusi schválilo Předsednictvo ČKR následující návrh programu 70. zasedání Pléna ČKR:

Čtvrtek 19. června 2003
15:30-16:30    Ubytování.
16:30-16:55    Prezentace.
17:00-17:05    Zahájení. (I. Wilhelm)
17:05-17:20    Informace o Vysokém učení technickém v Brně. (J. Vrbka)
17:20-17:50    Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
17:50-18:30    Diskuse k budoucímu stylu práce České konference rektorů.
18:30-20:00    Přestávka s večeří.
(Vhození návrhových listů pro volby ČKR 2003 do volební urny.)
20:00-21:30    Diskuse k aktuální situaci vysokých škol ČR s pozvanými hosty.
21:30-22:30    Volné diskuse.
Pátek 20. června 2003
08:15-08:45    Setkání při ranní kávě.
08:45-09:00    Výsledky vyhodnocení návrhových listů. (Volební komise)
09:00-09:30    Diskuse s navrženými kandidáty na členy Předsednictva ČKR.
(V průběhu dalšího jednání proběhnou volby předsedy a místopředsedů ČKR na funkční období 1.8.2003-31.7.2004.)
09:30-10:30    Zpráva o výsledcích projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady". (M. Ludwig, D. Lukáš; diskuse)
10:30-11:00    Přestávka.
11:00-11:30    Různé. Příprava Usnesení 70. zasedání Pléna ČKR.
11:30-12:00    Výsledky voleb ČKR 2003. Usnesení 70. zasedání Pléna ČKR. Závěr.
12:00-13:30    Přestávka s obědem.
13:30-14:00    Tisková konference.
14:00-14:30    Společné zasedání dosavadního a nově zvoleného Předsednictva ČKR.

6.   Různé.

Do bodu Různé nebyly žádné příspěvky.

V Praze dne 9. dubna 2003

Za správnost: M. Fojtíková, tajemnice ČKR


top