Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Zápis z 59. zasedání
Předsednictva České konference rektorů

 back to the List 22. 5. 2003  |  Praha


Přítomni podle prezenční listiny:
M. Ludwig, J. Mačáková, P. Toperczer, I. Wilhelm, J. Witzany, M. Fojtíková.

Omluveni:
F. Jirásek.

Zasedání se konalo ve čtvrtek dne 22. května 2003 (v době 14:00-15:45) v budově Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze (UK) v pracovně rektora UK. Jednání řídil předseda ČKR I. Wilhelm; proběhlo podle předem připraveného a předem rozeslaného programu.

 1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
 2. Příprava pracovního jednání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy (čtvrtek 22. května 2003 od 16:00, MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1).
 3. Různé.

1.   Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.

 1. Zpráva I. Wilhelma, předsedy ČKR.
  Předseda ČKR podal stručnou informaci o přípravách na jednání se státní reprezentací o pravidlech hospodaření veřejných vysokých škol. Panelová diskuse na téma "Je naše vysoké školství českým národním zájmem?" se uskuteční v úterý dne 3. června 2003 v době cca 14:00-15:30 v Praze v Karolinu. Pořadateli jsou Univerzita Karlova v Praze (UK), Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ). V úvodu vystoupí předseda RVŠ F. Ježek s příspěvkem na téma "Situace vysokých škol v zemích EU" a místopředsedkyně ČKR J. Mačáková s příspěvkem na téma "Situace vysokých škol v ČR". Poté bude následovat cca hodinová panelová diskuse, kterou bude moderovat předseda ČKR I. Wilhelm. Péčí UK byly zaslány pozvánky cca 50 politikům, relevantním pracovníkům MŠMT, členům ČKR, Předsednictvu RVŠ, předsedkyni AV ČR, médiím. Předsednictvo ČKR se po krátké diskusi shodlo, že by se panelová diskuse měla soustředit na následující 4 témata: (1) Finanční zajištění vysokoškolského vzdělávání a vědy v ČR. (2) Rozvoj infrastruktury veřejných vysokých škol ČR. (3) Internacionalizace vysokoškolského vzdělávání se vstupem ČR do EU. (4) Novelizace zákona o vysokých školách.
 2. Zpráva M. Fojtíkové, tajemnice ČKR.
  1. Informovala o žádosti o členství v ČKR, která došla 12. května 2003 klasickou poštou do Kanceláře ČKR na adresu Předsednictva ČKR. Žádost o členství v ČKR zaslal rektor (Revd Keith G Jones) soukromé vysoké školy, jejíž název je Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s. (International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation - IBTS), a mj. v ní uvádí že nehovoří česky. Předsednictvo ČKR žádost projednalo se závěrem, aby tajemnice ČKR zaslala rektoru Jonesovi zprávu, že se stává od 22. května 2003 členem ČKR a že jednacím a komunikačním jazykem ČKR je čeština.
  2. Informovala o tom, že Kancelář ČKR má k dispozici všechny tři zprávy expertů Evropské univerzitní asociace (EUA), které jsou výsledkem institucionální evaluace, jíž se dosud podrobily (1) Univerzita Palackého v Olomouci, (2) České vysoké učení technické v Praze, (3) Slezská univerzita v Opavě.
  3. Informovala o materiálu EUA, který má k dispozici Kancelář ČKR a který se týká strategie EUA při stanovování odměn účastníkům projektů EUA financovaných Evropskou komisí. Konstatovala, že z přehledové tabulky, kde je u každé země uvedena stanovená denní sazba, je patrna velká disparita a diskriminace České republiky vůči zemím EU.
  4. Informovala o zprávě, kterou obdržela Kancelář ČKR z EUA. Zpráva se týká zastoupení EUA na zářijovém (18.-19. září 2003) setkání ministrů školství v Berlíně. Na základě pozvání německé vlády se setkání ministrů mohou zúčastnit kromě členů Výkonného výboru EUA (EUA Board) ti předsedové národních Konferencí rektorů, kteří nejsou součástí národních delegací jmenovaných příslušnými ministry školství. EUA proto vyzývá všechny Konference rektorů, které jsou řádným kolektivním členem EUA, aby do 30. května 2003 sdělily, zúčastní-li se jejich předseda jako člen národní delegace jmenované ministrem školství, anebo jako delegát EUA se statutem pozorovatele. Předsednictvo ČKR po krátké diskusi konstatovalo, že by bylo žádoucí, kdyby se předseda ČKR zúčastnil setkání ministrů v Berlíně jako člen národní delegace jmenované ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, nikoli jako delegát EUA. Další jednání Předsednictva ČKR s EUA a s MŠMT budou vedena způsobem, který povede k tomu, aby předseda ČKR mohl reprezentovat ČR jako člen národní delegace.

2.   Příprava pracovního jednání Předsednictva ČKR s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy (čtvrtek 22. května 2003 od 16:00, MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1).

Po obsáhlé diskusi se Předsednictvo ČKR usneslo na následujících bodech, které budou předmětem pracovního jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy:

 • Návrh na změny metodiky financování veřejných vysokých škol ze státního rozpočtu. (Podkladem pro jednání bude text, na němž se Předsednictvo ČKR usneslo na svém posledním zasedání 9. dubna 2003 a který je součástí Zápisu z 58. zasedání Předsednictva ČKR.)
 • Investice pro rok 2003.
 • Problematika akreditací.

3.   Různé.

Do bodu Různé nebyly žádné příspěvky.

V Praze dne 22. května 2003

Za správnost: M. Fojtíková, tajemnice ČKR


top