Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Zápis z 60. zasedání
Předsednictva České konference rektorů

 back to the List 19. 6. 2003  |  Brno


Přítomni podle prezenční listiny:
F. Jirásek, M. Ludwig, J. Mačáková, P. Toperczer, I. Wilhelm, J. Witzany, M. Fojtíková.

Hosté:
Z. Vostracký.

Zasedání se konalo ve čtvrtek dne 19. června 2003 (v době 14:30-16:00) v Centru Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1, 601 90 Brno. Jednání řídil předseda ČKR I. Wilhelm; proběhlo podle předem připraveného a předem rozeslaného programu.

 1. Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.
 2. Příprava 70. zasedání Pléna ČKR (VUT Brno, 19.-20. 6. 2003).
 3. Různé.

1.   Zprávy předsedy, místopředsedů a tajemnice ČKR.

 1. Zpráva I. Wilhelma, předsedy ČKR.
  1. Informoval o dopisu, který zaslal 6. června 2003 předsedovi vlády ČR PhDr. Vladimíru Špidlovi. Informuje v něm předsedu vlády o tom, že návrh reformy vysokého školství, který předložila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, byl připravován ve spolupráci s ČKR a RVŠ a navrhuje předsedovi vlády k uvážení přijetí Předsednictva ČKR s tím, že Předsednictvo ČKR podá k otázkám souvisejícím s reformou podrobnější výklad. Dopis zůstal zatím bez odezvy.
  2. Informoval o žádosti náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství Doc. RNDr. Petra Koláře, CSc., aby ČKR - má-li zájem - navrhla do Skupiny pro reformu dotací na ubytování a stravování studentů svého zástupce. Předsednictvo ČKR žádost projednalo se závěrem, že ČKR je připravena vyjádřit se k návrhu, který vypracuje daná pracovní skupina, že však nepovažuje za nutné, aby ČKR byla v pracovní skupině zastoupena.
 2. Zpráva J. Mačákové, místopředsedkyně ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální.
  1. Informovala o programu MŠMT "Informační zdroje pro výzkum a vývoj" (2002-2003) a rozsahu jeho dotací. Nový program, který by mělo MŠMT během několika týdnů vyhlásit, bude podle dostupných informací pokrývat informační infrastrukturu výzkumu a vývoje tak, jak ji deklarovala Národní politika orientovaného výzkumu v roce 2002. Oblast zajištění elektronických informačních zdrojů bude pouze jednou z jeho částí, z čehož pramení obava, zda nedojde k razantnímu snížení částky potřebné na zajištění nezbytných informačních zdrojů. Pro tuto část informační infrastruktury prakticky žádná jiná možnost získání finanční podpory není. Po krátké diskusi a po doplnění o informaci tajemnicí ČKR, že vystoupení k danému tématu na 70. zasedání Pléna ČKR avizoval rektor Vrbka, konstatovalo Předsednictvo ČKR, že bude tento bod projednán v bodu Různé 70. zasedání Pléna ČKR.
  2. Informovala o zasedání Reprezentativní komise, které se uskuteční v úterý dne 24. června 2003 v Praze, s tím, že jedním z hlavních bodů programu bude projednání návrhu materiálu "Vyhlášení rozvojových programů na rok 2004". Předsednictvo ČKR konstatovalo, že návrh materiálu má tradiční vady a že uváděná kritéria pro výběr projektů jsou nejasná. Připomínky všech členů ČKR k návrhu uvedeného materiálu budou projednány v rámci bodu Různé 70. zasedání Pléna ČKR.
 3. Zpráva F. Jiráska, místopředsedy ČKR pro záležitosti legislativní a organizační.
  Informoval o změně nositelů kuriálních hlasů. Nositeli kuriálních hlasů, kteří se zúčastní voleb ČKR 2003, jsou: R. Brabcová, V. Čechák, F. Jirásek, K. G. Jones, A. Peltrám, Z. Sadovský.
 4. Zpráva P. Toperczera, místopředsedy ČKR pro oblast tvůrčích činností.
  Informoval o dopisu, který mu předal předseda Klubu kvestorů Doc. Ing. Zdeněk Vospěl s přáním, aby byl dán dopis k dipozici všem rektorkám a rektorům sdruženým v ČKR. Jedná se o informaci o závěrech ze zasedání Klubu kvestorů, které se uskutečnilo ve dnech 17. a 18. června 2003 a které je ukončeno prosbou, aby se ČKR zasadila o okamžitou nápravu v souvislosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) neřešenými zásadními problémy ve financování veřejných vysokých škol roku 2003. K 19. červnu 2003 není vyřešeno následující:
  • Uvolnění prostředků souvisejících s programovým financováním veřejných vysokých škol:
   • kapitálové výdaje FRVŠ,
   • transformační a rozvojové programy (okruh 6),
   • kapitálové i neinvestiční prostředky v programu odstranění povodňových škod,
   • prostředky - jak kapitálové, tak neinvestiční - na akce nově zahajované v roce 2003.
  • Uvolnění neinvestičních prostředků na zahraniční studenty.
  • Dořešení otázky dofinancování projektů VaV z vlastních zdrojů.
  • Dořešení problematiky vyhl. 504/2002 Sb. Chybí metodický pokyn k úpravě účetních výkazů pro uzavření roku 2003 a není vydáno stanovisko MŠMT k pololetní účetní uzávěrce 2003.

  Předsednictvo ČKR se po krátké diskusi shodlo na tom, že rektor Toperczer podá informaci Plénu ČKR na jeho 70. zasedání v bodu Různé a že závěrů diskuse bude využito k Usnesení 70. zasedání Pléna ČKR.

 5. Zpráva M. Ludwiga, místopředsedy ČKR pro vnější záležitosti.
  Připomenul, že další zasedání Pléna ČKR, v pořadí 71., se uskuteční péčí Univerzity Pardubice v Pardubicích ve dnech 4. a 5. září 2003. Navrhl, aby jedním z bodů programu bylo hodnocení projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady" s tím, že všichni členové ČKR obdrží v dostatečném časovém předstihu návrh závěrečné zprávy. Předsednictvo ČKR vyslovilo s návrherm rektora Ludwiga souhlas.
 6. Zpráva M. Fojtíkové, tajemnice ČKR.
  1. Informovala o zprávě, která došla do Kanceláře ČKR od PhDr. Barbory Ramajzlové, předsedkyně výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR, týkající se finančního zabezpečení elektronických informačních zdrojů. Zpráva byla péčí Kanceláře ČKR předána rektoru Witzanymu, místopředsedovi ČKR pro oblast vzdělávání. Výsledkem dalších jednání byla dohoda, že k dané problematice vystoupí na 70. zasedání Pléna ČKR v bodu Různé rektor Vrbka. Předsednictvo ČKR vyslovilo s daným postupem souhlas.
  2. Informovala o zprávě, kterou obdržela Kancelář ČKR od předsedy Komory rektorů soukromých vysokých škol rektora F. Jiráska. Zpráva se týkala změny nositelů kuriálních hlasů. Předsednictvo ČKR konstatovalo, že bere na vědomí, že nositeli kuriálních hlasů, kteří mají právo hlasovat ve volbách ČKR 2003, které proběhnou na 70. zasedání Pléna ČKR, jsou rektorky a rektoři soukromých vysokých škol, které uvedl místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační ve své ústní zprávě (R. Brabcová, V. Čechák, F. Jirásek, K. G. Jones, A. Peltrám, Z. Sadovský).

2.   Příprava 70. zasedání Pléna ČKR (VUT Brno, 19.-20. 6. 2003).

 • Předsednictvo ČKR se shodlo na tom, že by bylo užitečné, kdyby v diskusi k budoucímu stylu práce ČKR došlo ke zhodnocení činnosti ČKR z pohledu komor.
 • Předsednictvo ČKR konstatovalo, že je třeba, aby Plénum ČKR rozhodlo o tom, kdo ze tří uvažovaných členů ČKR - T. Čermák, J. Vrbka, J. Witzany - bude delegován jako zástupce ČKR do Rady Národního programu výzkumu a vývoje. Zprávu o výsledném rozhodnutí je třeba poskytnout ministryni školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději v pátek dne 20. června 2003.
 • Předsednictvo ČKR se usneslo, že navrhne Plénu ČKR, aby členy návrhové komise pro přípravu Usnesení 70. zasedání Pléna ČKR byli následující tři členové ČKR: F. Jirásek, M. Ludwig, J. Vrbka.
 • Předsednictvo ČKR se usneslo, že navrhne Plénu ČKR, aby volební komise pro volby ČKR 2003 pracovala ve složení: R. Brabcová, J. Mikulecká, V. Suchý (předseda). Dochází tak ke změně proti původnímu návrhu, který dalo Předsednictvo ČKR na svém 59. zasedání. Místo rektora Chaloupky, který se z účasti na 70. zasedání Pléna ČKR omlouvá, je navrhována rektorka Brabcová.

3.   Různé.

Do bodu Různé nebyly žádné příspěvky.

V Brně dne 19. června 2003

Za správnost: M. Fojtíková, tajemnice ČKR


top