Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaci
Úvodní stránka Dokumenty Jiné dokumenty Panelová diskuse na téma "Je naše vysoké školství českým národním zájmem?"
Přeskočit menu

Panelová diskuse na téma "Je naše vysoké školství českým národním zájmem?"

Praha, 3. 6. 2003  |  Tisková zpráva - orientační přehled


Univerzita Karlova v Praze (UK), Česká konference rektorů (ČKR) a Rada vysokých škol (RVŠ) uspořádaly 3. 6. 2003 v historické budově Karolina panelovou diskusi na téma "Je naše vysoké školství českým národním zájmem?". Na tuto diskusi byli pozváni členové vlády ČR, představitelé obou komor Parlamentu ČR, zástupci akademické obce a médií.

Z politických představitelů přijala pozvání k diskusi ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková a její náměstek pro vědu a vysoké školství Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. Ze zástupců jednotlivých výborů obou komor Parlamentu ČR se panelové diskuse zúčastnili: za Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jeho předseda PhDr. Walter Bartoš, místopředsedkyně Ing. Michaela Šojdrová a člen Ing. Petr Bratský. Za Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc., a Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., a za Podvýbor pro vědu a vysoké školy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR MUDr. Josef Kubinyi, PhD.

Diskusi zahájil rektor UK Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. V úvodu se pozastavil nad nízkou účastí pozvaných politiků, kterou považuje za projev nezájmu a neochoty k politickému jednání o dané problematice.

"Musím bohužel konstatovat, že naše oslovení české politické reprezentace a výzva k této diskusi měly téměř mizivou odezvu - z cca 60 pozvaných představitelů vlády, poslanecké sněmovny a senátu se dostavilo pouhých 8."

Dále rektor ocenil práci médií, která se problematice financování a transformace vysokých škol soustavně věnují.

"Pokud se i nadále budou tomuto tématu věnovat média, stane se chronické podfinancování vysokých škol námětem pro širší diskusi a veřejnost si tak uvědomí, že se nejedná pouze o problémy vysokého školství, ale o významný problém dotýkající se celé naší společnosti."

V rámci diskuse vystoupil nejprve Doc. RNDr. František Ježek, CSc., s příspěvkem na téma "Situace vysokých škol v EU", na nějž navazoval příspěvek Prof. MUDr. PhDr. Jany Mačákové, CSc., "Situace vysokých škol v ČR". Poté následovala diskuse, kterou vedl rektor UK. Po skončení oficiálního programu diskuse neformálně pokračovala v reprezentativních prostorách Karolina.

Ve svém příspěvku předseda RVŠ František Ježek charakterizoval postavení a roli vysokých škol v EU. Zároveň se také pokusil o srovnání podmínek vysokých škol v naší zemi se zeměmi EU. Na závěr představil usnesení, které k materiálu Evropské komise "The Role of the Universities in the Europe of Knowledge" vydal sněm RVŠ. Toto usnesení hodnotí zmíněný materiál pozitivně. Dále je v něm zdůrazněna nutnost podpory vysokých škol z veřejných zdrojů a rozvoje možností vícezdrojového financování vysokých škol. Zároveň toto usnesení vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) k nalezení organizační formy pro celonárodní diskusi nad tímto materiálem.

Příspěvek Jany Mačákové - místopředsedkyně ČKR a rektorky Univerzity Palackého v Olomouci - se zabýval stavem českých vysokých škol. Komentoval např. hlavní změny pro roce 1989 v oblasti českého vysokého školství a na základě statistických údajů konstatoval také vývoj kapitálových výdajů veřejných vysokých škol, růst počtu studentů a vývoj inflace, vývoj průměrných platů zaměstnanců veřejných vysokých škol a dalších složek. Za slabé stránky označil především dlouhodobé podfinancování vysokých škol, dlouhodobou stagnaci normativu na jednoho studenta, nedostatečné finanční prostředky na výzkum, věkovou strukturu akademických pracovníků, nedostatečný rozvoj distančního vzdělávání a alternativních forem vzdělávání, problémy se zajišťováním účasti zahraničních hostujících profesorů a vybavení laboratoří, knihoven a odborných pracoven. Nastínil také návrhy na řešení a očekávané efekty a důsledky reformy financování veřejných vysokých škol.

Následující diskusi uvedl rektor UK Ivan Wilhelm a formuloval nové výzvy, které nyní stojí před českými univerzitami. Jedná se především o zvýšené požadavky na vysokoškolské vzdělávání, o nutnost internacionalizace vzdělávání a výzkumu, o reorganizaci vědních disciplín, transfer výsledků výzkumu a studium rizik společenského vývoje. K tomu je ovšem zapotřebí zabezpečení potřebného trvalého financování a odpovídající legislativní prostředí.

Z diskuse vyplynulo několik základních tezí, na kterých se shodla většina účastníků:

  • Lidské zdroje představují v evropském geopolitickém prostoru jednoznačně největší národní bohatství.
  • Konkurenceschopnost státu lze zajistit investicemi do vzdělání.
  • České vysoké školy si uvědomují svoji zodpovědnost v tomto procesu a jsou připraveny se transformovat.
  • Reforma není politickou záležitostí - měla by být celonárodním zájmem napříč politickým spektrem.
  • Její vznik a uskutečňování by měla provázet diskuse mezi zástupci legislativy a akademickou obcí.

Rektor UK Ivan Wilhelm pak shrnul závěry panelové diskuse. Považuje ji za výchozí platformu a začátek dalších podobných setkání nad podrobnějšími tématy. Konstatoval, že zde reálně existuje problém chronického podfinancování vysokých škol, ovšem stejně tak existují i dobré předpoklady pro uskutečňování reformy vysokého školství - k dispozici je např. objektivní hodnocení vysokých škol, které by vedlo k jejich diferenciaci, dále kvalitativní hodnocení studijních programů, mobility a další důležitých ukazatelů. Plánovanou reformu pozitivně ohodnotil jako možný konec plošného navyšování dotací.

Na závěr Ivan Wilhelm vyzval všechny přítomné, aby sami přinášeli další podněty novým diskusím a znovu deklaroval připravenost akademické obce i veřejných vysokých škol k transformaci systému a k plnění úkolů s ní spojených.

Mgr. Václav Hájek, tiskový mluvčí UK
Mgr. Klára Hamanová, Odbor vnějších vztahů UK


nahoru