Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
101st Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 11. 6. 2009  |  Čeladná     PDF (73 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 101. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR podrobně projednala mimořádně vážnou situaci financování veřejných vysokých škol v roce 2010 v souvislosti s předpokládanými úspornými opatřeními Vlády ČR a konstatuje:
  • nenaplňování opakovaně deklarované priority všech vlád od roku 1990, jíž byla podpora vysokoškolského vzdělávání;
  • počet studentů veřejných vysokých škol od roku 1999 až do současnosti trvale narůstal (ročně průměrně o 6,6 %), avšak příspěvek na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol stagnuje a podle výhledu Ministerstva financí ze září 2008 má v roce 2010 dokonce dojít k poklesu o 4 %;
  • poslední úsporná opatření vlády signalizují další redukci o 5 %, což v praxi znamená pokles investičních výdajů vysokých škol oproti roku 2007 o téměř 30 % a pokles výdajů na jednoho studenta o 16 %;
  • po zvážení dopadu kumulované inflace za poslední 3 roky, která činí celkem cca 13 %, dosahuje reálný pokles investičních výdajů veřejných vysokých škol pro rok 2010 v porovnání s rokem 2007 přes 40 % a u výdajů na jednoho studenta 30 %;
  • uvedená čísla představují fatální nebezpečí pro kvalitu studia na vysokých školách v ČR a jejich existenci;
  • vědeckovýzkumné aktivity pracovníků veřejných vysokých škol trvale narůstají, v současné době představují 53 % všech vědeckých výsledků České republiky registrovaných ve světové databázi Web of Science, přičemž podíl veřejných vysokých škol na finanční podpoře z veřejných zdrojů je výrazně nižší;
  • uvedenou disproporci by měl řešit nový způsob rozdělování institucionální podpory na základě hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a tomu odpovídající návrh rozpočtu předkládaný Radou pro výzkum a vývoj. Tato změna, odpovídající trendu ve vyspělých zemích, by neměla být ani v případě úsporných opatření zpochybněna;
  • investice do vzdělání, výzkumu a vývoje jsou základem budoucího pozitivního vývoje celé společnosti. V dobách recese, resp. krize to platí naléhavěji, a proto většina vyspělých zemí rozvoj terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje podporuje a potřebné prostředky spíše navyšuje.
  ČKR proto žádá Vládu České republiky o přehodnocení dosavadního postupu přípravy státního rozpočtu tak, aby v důsledku úspor nedošlo k dlouhodobému poškození vědy a vzdělanosti v České republice.
 2. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR, pro funkční období 1.8.2009-31.7.2011, v tomto složení:
  Předseda:
  Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
  Místopředsedové:
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
  Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze
  Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor Univerzity Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.
  Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., rektor Univerzity Pardubice
  Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

V Čeladné dne 11. června 2009

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop