Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
104th Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC Annual Assembly)

 back to the List 18.-19. 2. 2010  |  Ústí nad Labem     PDF (61 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 104. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. ČKR zůstává znepokojena stavem financování veřejných vysokých škol. Několikaměsíční jednání s vedením MŠMT i předsedou vlády ČR nakonec vedlo ke snížení příspěvku ze státního rozpočtu o 2,1 % oproti roku 2009, avšak průměrný příspěvek na jednoho studenta je ve srovnání s rokem 2007 nižší o 9 %, doprovázený značným poklesem investičních výdajů. ČKR si je vědoma stavu veřejných financí v ČR a vyplývající nutnosti úspor, ale zároveň musí konstatovat, že k poklesu výdajů státu dochází právě v oblasti vzdělávání, narozdíl od nákladů v mnoha dalších kapitolách státního rozpočtu. ČKR nicméně oceňuje snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a premiéra o navýšení rozpočtu vysokých škol.
  2. ČKR opětovně vyzývá členy vlády a Parlamentu České republiky, aby legislativní změny, které se dotýkají vysokých škol, byly pokaždé s předstihem důkladně projednány s jejich reprezentacemi.
  3. ČKR konstatuje, že program Centra základního výzkumu (Centra LC) se osvědčil jako nástroj podpory kvalitních vědeckých týmů, a proto by měly být hledány cesty na jejich udržení do doby zavedení standardního způsobu financování výzkumu, vývoje a inovací.
  4. ČKR kontinuálně podporuje a sleduje činnost Akreditační komise ČR (AK), která přirozeně podléhá řádnému vnitřnímu i vnějšímu hodnocení. ČKR proto odmítá nedávno publikovanou tendenční kritiku AK.
  5. ČKR podporuje zavedení státní maturity.
  6. Plénum ČKR schválilo Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2009, zprávu o revizi hospodaření ČKR v roce 2009, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2010 a rozpočet ČKR na rok 2010. Místopředsedou ČKR pro vnější záležitosti byl zvolen Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, rektor Vysokého učení technického v Brně.

V Ústí nad Labem dne 19. února 2010

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předsedatop