Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
110th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 7.4.2011  |  Olomouc     PDF (64 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 110. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vítá zřízení pracovní skupiny k věcnému záměru zákona o vysokých školách a žádá MŠMT o početnější zastoupení ČKR ve skupině.
  2. ČKR zásadně nesouhlasí s návrhem výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum pro rok 2012, přijatým Radou pro výzkum, vývoj a inovace, který významně a neoprávněně poškozuje vysoké školy. ČKR důrazně žádá, aby institucionální podpora vědeckých institucí striktně respektovala požadavek zákona č. 130/2002 Sb., v platném znění, tj. aby byla určována výhradně výkony ve VaVaI.
  3. ČKR žádá, aby rozpočet MŠMT pro vysoké školy v roce 2012 dosáhl alespoň výše roku 2010 a v letech následujících přiměřeně narůstal.
  4. ČKR opětovně žádá MŠMT, aby dodrželo dynamiku čerpání prostředků z Operačních programů EU a aby urychlilo vyjednávání zejména tzv. velkých projektů Operačních programů.
  5. ČKR nesouhlasí s krácením rozpočtu projektů Operačního programu VaVpI v průběhu jejich řešení.
  6. ČKR podporuje snahy o zkvalitnění akreditačního procesu a o zjednodušení jeho administrativní náročnosti.
  7. Komora soukromých vysokých škol ČKR ustavila odborné fórum pro formulování vlastních stanovisek zejména směrem k připravovaným legislativním změnám.
  8. ČKR vyjadřuje solidaritu nejvýznamnější bulharské vysoké škole, Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského, kterou razantní krácení veřejné podpory a hrubá ingerence do majetkové autonomie donutily symbolicky zastavit činnost. ČKR považuje tuto politováníhodnou situaci za varování před podceňováním dostatečného veřejného financování vysokých škol a jejich autonomie.

V Olomouci dne 7. dubna 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předsedatop