Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
112th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 8.9.2011  |  České Budějovice     PDF (128 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 112. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyjadřuje zásadní nesouhlas s částí pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k vládnímu návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlech (tisk č. 287/1). Zatímco původní vládní návrh se veřejných vysokých škol netýkal, pozměňovací návrh je v přímém rozporu s platným zákonem o vysokých školách, likviduje samosprávu veřejných vysokých škol, zásadně zhoršuje podmínky pro jejich činnost a hospodárnost a ve svých důsledcích znamená přímou podřízenost veřejných vysokých škol Ministerstvu financí.

    ČKR navíc upozorňuje na nestandardní proceduru, při níž pozměňovací návrh, který zásadně mění charakter zákona o vysokých školách, nejen neprošel konzultacemi s reprezentacemi vysokých škol, ale ani Legislativní radou Vlády ČR.

    ČKR naléhavě žádá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedu Vlády ČR a ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby přijetí pozměňovacího návrhu v tomto znění nedopustili.

  2. ČKR se znepokojením sleduje přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2012, v němž financování vysokoškolského vzdělávání přestává patřit mezi vládní priority.

  3. ČKR žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby zajistil podmínky pro řádné a včasné čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

  4. ČKR projednala materiál „Problematika neuniverzitních vysokých škol“ a ukládá Předsednictvu ČKR ustavit pracovní komisi pro tuto problematiku.

V Českých Budějovicích dne 8. září 2011

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedatop