Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
114. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

 zpět na přehled 16.-17.2.2012  |  Praha     PDF (65 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 114. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR považuje střednědobý výhled financování vysokého školství na léta 2013 až 2014 za přímo ohrožující nejen dostupnost a kvalitu vysokoškolského vzdělávání, ale dlouhodobě i samotnou existenci veřejných vysokých škol. Navíc výhled ohrožuje splnění indikátorů a cílů projektů Operačních programů EU, z čehož vyplývá vážné riziko sankcí.
  2. ČKR je trvale znepokojena diskriminujícím přístupem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k rozpočtu vysokých škol, zejména ve srovnání s regionálním školstvím.
  3. ČKR konstatuje, že souběh snah Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prosadit Věcný záměr zákona o vysokých školách v současné podobě zároveň se zásadním snížením rozpočtů veřejných vysokých škol může snadno způsobit kolaps celého systému českého vysokého školství a na mnoho let devastovat konkurenceschopnost České republiky v evropském i globálním prostoru.
  4. ČKR trvá na svém dřívějším stanovisku, v němž Věcný záměr zákona o vysokých školách i Věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům doporučuje v současné podobě nepřijímat. ČKR žádá vládu České republiky, aby oba Věcné záměry vrátila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k přepracování.
  5. ČKR vítá a přijímá nabídku předsedy vlády ČR na věcná jednání o reformě vysokých škol a o legislativních normách, které by byly pro reformu přínosné.
  6. ČKR vítá ujištění ministra školství, mládeže a tělovýchovy, že případná implementace školného a právní úpravy zajištění finanční pomoci studentům nebudou mít žádný negativní finanční dopad na výši příspěvku veřejným vysokým školám ze státního rozpočtu.
  7. ČKR je nadále znepokojena činností Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy spojenou s Operačními programy EU. Přes jisté pokroky dochází ke zpožděním v realizaci projektů a k riziku nečerpání prostředků z Operačních programů.

V Praze dne 17. února 2012

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru