Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
121. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 6.6.2013  |  Olomouc     PDF (86 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 121. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR považuje „Návrh Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti“ za další zásadní omezení samostatnosti veřejných vysokých škol. Současně ČKR odmítá s tím spojený zbytečný nárůst administrativní náročnosti ekonomických a rozpočtových schémat veřejných vysokých škol, protože nezefektivňuje hospodaření veřejných vysokých škol a nevede ke zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Zároveň ČKR žádá, aby byla spolu s Radou vysokých škol zahrnuta do legislativního procesu souvisejícího s Návrhem.
 2. ČKR upozorňuje na nepřipravenost Individuálního projektu národního KREDO, a to jak z pohledu pracovněprávních vztahů, tak i z pohledu věcné náplně.
 3. ČKR schvaluje změnu Statutu ČKR, článek 6, odstavce 6, 7 a 8.
 4. ČKR schvaluje „Stanovisko České konference rektorů k předloženému vzoru Rámcové smlouvy o dlouhodobém státním financování vysoké školy“ .
 5. ČKR podporuje stanovisko rektora Univerzity Karlovy v Praze ve věci jmenování docenta Martina C. Putny profesorem. ČKR si váží tradice jmenování profesorů a rektorů prezidentem ČR při respektování autonomie vysokých škol.
 6. Plénum ČKR zvolilo na funkční období od 1. srpna 2013 Předsednictvo ČKR v tomto složení:

  Předseda:
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

  Místopředsedové:
  JUDr. Ivan Barančík, rektor Vysoké školy logistiky o.p.s.
  Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
  Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci
  Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D., rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

V Olomouci dne 6. června 2013

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru