Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
122. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 5.9.2013  |  Ostrava     PDF (870 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 122. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR zásadně odmítá návrh novely zakona č. 111/1998 Sb., o vysokých skolách, o němž byla zpravena dne 17. června 2013 dopisem č. j. MŠMT-26694/2013, který přenáší pravomoc jmenovat profesory z prezidenta republiky na ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Tento návrh za současného stavu politické kultury zvyšuje rizika politických a ideologicky motivovaných zásahů do sféry autonomie vysokých škol v personální oblasti. ČKR je připravena jednat s vládou, která získá důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, o novelizaci zákona o vysokých školách, jež by komplexně řešila otázky způsobu jmenování profesorů s ohledem na standardy kvality vysokého školství a neohrožovala autonomii vysokých škol, jež je nezbytnou podmínkou jejich fungování.
  2. ČKR vyjadřuje podporu Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) připravenému Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). ČKR se ztotožňuje s názorem, že intervence v oblasti vzdělávání na vysokých školách je nutné provázat s intervencemi do výzkumných kapacit na vysokých školách v rámci jednoho operačního programu. ČKR podporuje navrženou koncepci intervencí do výzkumných kapacit v OP VVV, které směřují jak do oblasti rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji, tak do oblasti kvalitního orientovaného výzkumu.
  3. ČKR vyjadřuje zásadní nesouhlas s připravovanými změnami podmínek pro řešení běžících projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Tyto změny považuje za likvidační pro všechny řešitele těchto projektů. Omezení ekonomických činností na maximálně 10 % je zcela v rozporu s původním požadavkem MŠMT na rozsah smluvního výzkumu ve výši 20 % až 50 % i v zásadním rozporu s platnými rozhodnutími MŠMT o schválených a již několik let realizovaných projektech. Je také v přímém rozporu s hodnotami indikátorů projektů, které jsou vysoké školy povinny splnit.
  4. ČKR opětovně zdůrazňuje, že návrh Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a příslušné prováděcí vyhlášky znamenají další zásadní omezení samostatnosti veřejných vysokých škol. ČKR současně odmítá s tím spojený zbytečný a drahý nárůst administrativní náročnosti ekonomických a rozpočtových schémat veřejných vysokých škol.
  5. ČKR vyzývá MŠMT, aby iniciovalo novelu Zákona o veřejných zakázkách, jehož stávající podoba znemožňuje realizaci špičkových laboratoří a výzkumných center.

V Ostravě dne 5. září 2013

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru