Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
123. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 5.12.2013  |  Praha     PDF (84 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 123. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR opakovaně kategoricky apeluje na dodržení zákonného postupu ve věci jmenování profesorů a vyzývá ministra školství, mládeže a tělovýchovy k neprodlenému jednání v souladu se zákonem o vysokých školách.
  2. ČKR s politováním konstatuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo Vládě ČR materiál ,,Principy systému řízení vysokého školství, výzkumu, vývoje a inovací v ČR“, který je pro vysoké školství zásadní, bez povinného projednání s oběma reprezentacemi vysokých škol, jak ukládá zákon o vysokých školách.
  3. ČKR zásadně nesouhlasí s tím, že i přes dílčí zlepšení v administraci projektů financovaných z evropských zdrojů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stále v řadě případů klade podmínky a stanovuje pravidla, které jsou nad rámec platných zákonů, jsou alibistické a prakticky nesplnitelné.
  4. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k přípravě návrhu legislativního řešení problematiky uskutečňování často velmi nekvalitních studijních programů a oborů zahraničními vysokými školami na území ČR. ČKR je připravena v této věci spolupracovat.
  5. Souběžné vykonávání funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a funkce rektora nebo děkana považuje ČKR za neslučitelné, zejména z důvodu časové náročnosti.
  6. ČKR opakovaně žádá, aby se tzv. Konsolidační vyhláška nevztahovala na veřejné vysoké školy a zůstal zachován současný stav sběru dat na těchto školách. Výrazně by zvýšila náklady a administrativní zátěž vysokých škol.
  7. ČKR nesouhlasí s návrhem materiálu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)“ předloženým Radě pro výzkum, vývoj a inovace Ministerstvem průmyslu a obchodu.
  8. ČKR podporuje zřízení Národního centra pro podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb.

V Praze dne 5. prosince 2013

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru