Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
124. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

 zpět na přehled 21.2.2014  |  Střítež u Jihlavy     PDF (90 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 124. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. Plénum ČKR zvolilo v tajném hlasování novým předsedou ČKR rektora Univerzity Karlovy v Praze Prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc., MBA.
  2. ČKR podporuje přípravu nového Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vyzývá k tomu, aby v něm byly zohledněny dosavadní negativní zkušenosti s realizací stávajících operačních programů, zejména v oblasti veřejných zakázek, s nastavením pravidel čerpání a odnímání dotací (např. uznatelnost nákladů) a s problematikou veřejné podpory. Důrazně žádá, aby byla odstraněna dosavadní disproporce v možnostech čerpání mezi pražskými a mimopražskými vysokými školami.
  3. ČKR vítá zahájení komunikace s novým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy včetně zahájení diskuse o novele zákona o vysokých školách.
  4. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k urychlenému společnému jednání o limitech přijímaných studentů do dlouhých magisterských studijních programů pro rok 2014.
  5. ČKR zahájila komunikaci s místopředsedou Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace v oblasti financování a hodnocení vědy, koncepce RVVI a problematiky operačních programů.
  6. Plénum ČKR pověřuje Předsednictvo ČKR prozkoumáním možností právní subjektivity ČKR.
  7. Plénum ČKR pověřuje Předsednictvo ČKR projednáním změn těch částí Statutu ČKR, které se týkají členství v ČKR, a předložením jejich návrhu na příštím zasedání Pléna ČKR.
  8. ČKR s mimořádným znepokojením sleduje vývoj událostí na Ukrajině a apeluje na Vládu ČR, aby podnikla veškeré možné kroky vedoucí k dodržování práv a svobod občanů a základních prvků demokracie na Ukrajině.

Ve Stříteži u Jihlavy dne 21. února 2014

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru