Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
128. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 4.12.2014  |  Brno     PDF (84 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 128. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby v připomínkovém řízení k návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě zásadně odmítlo změnu systému vykonávání vnitřního auditu vyplývající z citovaného návrhu pro vysoké školy, která by vysoké školy významným způsobem připravila o jejich samosprávné postavení.
  2. ČKR odmítá změny navrhované ve stanovisku Legislativní rady vlády k novele zákona o vysokých školách týkající se změny postavení zahraničních vysokých škol a jejich poboček, které by vedly k tomu, že by se tyto subjekty staly součástí vzdělávacího systému podle zákona o vysokých školách, aniž by musely splňovat akreditační kritéria nutná a povinná pro všechny domácí vysoké školy.
  3. ČKR jednoznačně podporuje Parlamentem ČR projednávanou novelu zákona o veřejných zakázkách a pozměňovací návrh, umožňující zadávat veřejné zakázky samostatně organizačními součástmi vysoké školy.
  4. ČKR jednoznačně odmítá, aby novela zákona o vysokých školách upravovala řešení interního procesu schvalování rozpočtu vysoké školy, neboť se jedná výhradně o záležitost samosprávy vysoké školy.
  5. ČKR žádá Vládu ČR, aby státní rozpočet na výzkum sestavovala transparentním a zákonem definovaným procesem tak, aby výše institucionální podpory na rozvoj vysokých škol vycházela ze zhodnocení výsledků výzkumných organizací.
  6. ČKR podporuje stanoviska děkanů lékařských fakult a pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví, týkající se novely zákona 95/2004, a jednoznačně se staví za to, aby specializační vzdělávání lékařů zabezpečovaly vysoké školy ve spolupráci s akreditovanými zdravotnickými zařízeními, Českou lékařskou komorou a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.
  7. ČKR zdůrazňuje nutnost zachovat a dále rozvíjet dosavadní systém vzdělávání v oblasti nelékařských zdravotnických oborů na vysokých školách.
  8. ČKR se připojuje k deklaraci k doktorským studiím, předložené Německou konferencí rektorů.
  9. ČKR podporuje spolu s Akademií věd ČR legislativní změny týkající se neřešeného problému kvalitního zdravotního pojištění dětí pracovníků z tzv. třetích zemí zaměstnaných v různých institucích ČR.
  10. Komora rektorů soukromých vysokých škol ČKR vyjadřuje nesouhlas se skutečností, že zásadní připomínky k novele zákona o vysokých školách ze strany soukromých vysokých škol nebyly vypořádány v dostatečné míře.

V Brně dne 4. prosince 2014

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru