Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
129. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

 zpět na přehled 19.2.2015  |  Praha     PDF (87 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 129. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

  1. ČKR se znepokojením sleduje předpokládaný výhled rozpočtu vysokých škol na rok 2016 s možným poklesem až o 800 mil Kč. Tento pokles je nepřijatelný a ohrožuje kvalitu a fungování vysokého školství v ČR.
  2. ČKR vítá a podporuje postupné legislativní kroky k novele zákona o vysokých školách v Legislativní radě vlády a bude se podílet na zpracování prováděcích předpisů k této novele.
  3. ČKR konstatuje, že strategickými plány pro vysoké školy jsou jejich dlouhodobé záměry. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby do konce března 2015 definovalo obsahovou strukturu dlouhodobého záměru tak, aby splňoval požadavky na strategický plán pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
  4. ČKR vítá, že vysoké školy nebudou zahrnuty do zákona o vnitřním auditu. Každá vysoká škola si vytvoří svůj vnitřní předpis o vnitřním auditu a kontrole. ČKR odmítá vložení § 87 písm. e) do návrhu novely zákona o vysokých školách.
  5. Návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti obsahuje začlenění veřejných vysokých škol do sektoru vládních institucí. ČKR s tím nesouhlasí a navrhuje vyjmout veřejné vysoké školy z působnosti návrhu zákona o rozpočtové odpovědnosti či definovat jejich specifické postavení jako veřejné instituce.
  6. ČKR podporuje záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy využít zbývajících volných prostředků z operačních programů pro propagaci již vybudovaných výzkumných center, jejich programů a týmů v zahraničí s cílem přivést do ČR kvalitní vědce i studenty.
  7. ČKR žádá, aby metodika hodnocení a financování výzkumu byla jednoduchá, provozně úsporná a transparentní s veřejně přístupnými údaji.
  8. ČKR schválila Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2014, zprávu o revizi hospodaření ČKR v roce 2014, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2015 a rozpočet ČKR na rok 2015.

V Praze dne 19. února 2015

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru