Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
131. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 4.6.2015  |  Přerov     PDF (130 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 131. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR podporuje novelu zákona o vysokých školách, která je projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a doporučuje přijmout pouze drobné úpravy, které byly projednány s Předsednictvem Rady vysokých škol a s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
  2. ČKR požaduje dostatečné financování vzdělávací činnosti na veřejných vysokých školách a žádá Vládu ČR, aby při přípravě státního rozpočtu na rok 2016 navýšila plánované prostředky pro financování kapitoly vysoké školy alespoň tak, aby byla zachována výše rozpočtu roku 2015.
  3. ČKR podporuje variantu zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, která umožní vznik centrálního orgánu státní správy pro výzkum, vývoj a inovace v čele s místopředsedou Vlády ČR. V případě pozitivních zkušeností s fungováním této instituce bude možné zvážit i vyšší stupeň institucionální provázanosti s vysokými školami.
  4. ČKR prohlašuje, že vysoké školy ČR jsou a budou otevřeny všem studentům a učitelům bez rozdílu rasy a vyznání a vyzývá všechny ke vzájemné toleranci. Apeluje na své členy, aby na akademické půdě nepřipustili jakoukoli činnost extrémistické povahy, a věří, že zahraniční studenti budou respektovat kulturní a společenské zvyklosti ČR.
  5. ČKR upozornila vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na řadu dosud nevyjasněných bodů spojených s realizací projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a žádá, aby byly ve spolupráci s vysokými školami metodicky dořešeny.
  6. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a úřad místopředsedy Vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, aby se zabývaly financováním elektronických informačních zdrojů po roce 2017, kdy skončí dosavadní podpora prostřednictvím programu „Informace – základ výzkumu“ a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
  7. ČKR s velkým znepokojením sleduje činnost Domu zahraniční spolupráce ve vztahu k vysokým školám a zejména zahraničním mobilitám (Erasmus+) a vyzývá vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zásadní proměně Domu zahraniční spolupráce. ČKR žádá, aby Dům zahraniční spolupráce zpracoval analýzu podpory internacionalizace vysokých škol, kterou realizuje, a předložil ji ČKR i Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Analýza by se měla zaměřit jak na vyhodnocení všech programů na podporu spolupráce a mobilit, tak na propagaci českého vysokého školství v zahraničí.
  8. Prezident ČR odmítá podepsat profesorské dekrety tří docentů dvou veřejných vysokých škol, a tím, dle názoru ČKR, porušuje zákon. ČKR podporuje předání jmenovacích dekretů ostatním profesorům důstojným způsobem dne 12. června 2015 v Karolinu v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  9. ČKR děkuje odstupujícímu ministru školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcelu Chládkovi, MBA, za jeho vstřícný postoj k problematice vysokého školství ČR.

V Přerově dne 4. června 2015

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru