Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
132. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 9.10.2015  |  České Budějovice     PDF (129 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 132. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR zásadně nesouhlasí s návrhem rozpočtu pro vysoké školy na rok 2016, v němž dochází k poklesu v kapitole vysokých škol v době, kdy v ostatních oblastech rozpočtu dochází k nárůstům. Tento pokles zásadně ohrožuje kvalitu vzdělávání i konkurenceschopnost vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje. V této souvislosti ČKR připomíná dohodu s předsedou Vlády ČR Bohuslavem Sobotkou, který na březnovém jednání s Předsednictvem ČKR přislíbil pro rok 2016 zachování celkové výše finančních prostředků pro vysoké školy jako pro rok 2015.
  2. ČKR podporuje přijetí novely zákona o vysokých školách v podobě, jež byla vyjednána s reprezentacemi vysokých škol v průběhu letošního roku. ČKR je nicméně připravena hledat kompromis v případě poslaneckých pozměňovacích návrhů, které nenaruší základní směřování novely k posílení autonomie a zodpovědnosti vysokých škol za kvalitu jejich činností.
  3. ČKR žádá MŠMT, aby v oblasti Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání definovalo podmínky pro realizaci projektů, zejména otázku finančních zdrojů pro kofinancování projektů či problematiku nepřímých nákladů a dalších sporných, nejasně formulovaných podmínek. Realizace projektů za dnes neujasněných podmínek by velmi pravděpodobně v budoucnu vedla k velkým problémům s uznatelností výdajů či dokonce k vracení poskytnutých dotací.
  4. ČKR zaslala zásadní připomínky k předložené verzi věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a požaduje jejich zapracování.
  5. ČKR opětovně připomíná MŠMT nutnost zabývat se financováním elektronických informačních zdrojů po roce 2017, kdy skončí dosavadní podpora prostřednictvím programů Informace – základ výzkumu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
  6. Vysoké školy ČR podrobně sledují situaci vzniklou vlnou imigrací do Evropy a jsou připraveny pomoci v řadě oblastí, aby účinným způsobem přispěly nejen k přímému zmírnění utrpení uprchlíků, ale jsou – v rámci svých možností – připraveny i v dlouhodobějším horizontu participovat při začleňování imigrantů do běžného života.
  7. ČKR podporuje předložený návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích, který adekvátním způsobem reflektuje potřeby vysokých škol v rámci univerzitních nemocnic.
  8. ČKR vítá senátorskou iniciativu a možnost nominovat jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

V Českých Budějovicích dne 9. října 2015

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru