Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
137. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 30.9.2016  |  Praha     PDF (200 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 137. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR bere na vědomí informaci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové o návrhu rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017 a důrazně upozorňuje na skutečnost, že při výrazném růstu HDP i rozpočtů velké většiny resortů včetně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je kapitola vysokých škol jedinou, která nemá pro rok 2017 navržen žádný reálný nárůst (ve srovnání s rokem 2016). ČKR vítá příslib paní ministryně dosáhnout podílu 18 % z celkového objemu prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro kapitolu vysokých škol v roce 2018.
  2. ČKR požaduje rychlou novelu zákona č. 130/2002 Sb., která jednoznačně stanoví podmínky uznatelnosti nákladů projektů.
  3. ČKR je velmi znepokojena nedodržováním zákona 130/2002 Sb., kterého se dopouští Úřad Vlády ČR tím, že dosud plně nezprovoznil IS VaVaI. Tento systém dosud neumožňuje funkcionality, které byly v předešlém systému využívány pro hodnocení výsledků VaVaI. ČKR konstatuje, že je vážně ohroženo hodnocení výsledků VaVaI v roce 2016, a žádá, aby byly vyvozeny personální změny ve vedení sekce VaVaI Úřadu Vlády ČR, které povedou k respektování zákona.
  4. ČKR poukazuje na znepokojivý stav v přípravě „Metodiky 2017+“ pro hodnocení VaVaI. ČKR žádá vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, aby neprodleně zahájil diskusi o této metodice se všemi relevantními partnery, především s reprezentacemi vysokých škol, a požaduje, aby metodika poskytovala záruku transparentního a objektivního rozdělování finančních prostředků.
  5. ČKR žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby vstoupilo do intenzivních jednání s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra ohledně přetrvávajících problémů spojených s vízovou politikou ČR, která je závažnou překážkou pro internacionalizaci vysokého školství ČR.
  6. V doplňujících volbách ČKR byla na zbytek dvouletého funkčního období od 1.10.2016 do 31.7.2017 místopředsedkyní ČKR pro záležitosti legislativní a organizační zvolena rektorka Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Doc. PhDr. Jitka Němcová, Ph.D.

V Praze dne 30. září 2016

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předsedanahoru