Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
of the Common Meeting of Slovak Rectors Conference and Czech Rectors Conference Plena

 back to the List 6. 3. 2003  |  Hradec Králové     PDF (59 kB)


(In Czech only)

  1. Pléna Slovenské rektorské konference (SRK) a České konference rektorů (ČKR) se sešla s cílem vzájemně se informovat o stavu a vývoji vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v kontextu evropského vzdělávacího prostoru.
  2. Pléna SRK a ČKR se shodla na naléhavé potřebě zvýšení investic do vzdělávání, vědy a výzkumu jak ze strany státu, tak ze strany privátního sektoru, neboť stupeň zaostávání těchto investic dosahuje míry, která ohrožuje možnost zapojení vysokých škol obou zemí do partnerské spolupráce v rámci evropského prostoru.
  3. Pléna SRK a ČKR podporují projekt "Burza mobility" navržený studenty obou zemí, který směřuje k recipročním výměnným studijním pobytům na základě dohody mezi partnerskými univerzitami obou zemí. Rovněž zvýšení mobilit doktorandů a mladých vědeckých pracovníků nad současný rámec považují obě pléna za žádoucí. Tyto aktivity představují užitečný krok k rozvoji boloňského procesu v podmínkách slovenských i českých vysokých škol.
  4. Pléna SRK a ČKR se dohodla využít dosavadní spolupráce v realizaci vzdělávacích programů jednotlivých partnerských univerzit k možnosti udělování dvojitých magisterských a doktorských diplomů, jakož i k přibližování systémů hodnocení kvality vysokoškolského vzdělávání v obou zemích.
  5. Pléna SRK a ČKR v návaznosti na probíhající spolupráci v oblasti vědy a výzkumu se dohodla na rozšíření této spolupráce formou společného postupu při budování sítí výzkumných pracovišť na bázi 6. rámcového programu Evropské unie.

V Hradci Králové dne 6. března 2003

Za Slovenskou rektorskou konferenci: Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., prezident
Za Českou konferenci rektorů: Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., předseda

top