Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the Czech Rectors Conference on the preparation of the Operation Programme of the Research and Development         for Innovation

 back to the List 26. 9. 2007  |  Praha     PDF (67 kB)


(In Czech only)

  1. MŠMT jako řídicí orgán Operačního programu VaVpI od podzimu 2006 neplní princip partnerství dle článku 11 Obecného nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006. Vysoké školy ČR, zastoupené ČKR, nejsou v období od září 2006 do současnosti účastny žádné institucionalizované formy přípravy operačních programů, jež by naplňovala požadavek partnerství (podle citovaného nařízení „Partnerství zahrnuje přípravu, provádění, monitorování a hodnocení operačních programů. Členské státy případně zapojí každého z příslušných partnerů, a zejména pak regiony, do jednotlivých fází programování ve lhůtě stanovené pro každou fázi.“). O vývoji programování jsou vysoké školy informovány nedostatečně, nahodile a bez možnosti zpětné vazby.
  2. Poslední verze operačního programu, zpracovaná ve velkém spěchu během víkendu 15.-16. září 2007, obsahuje řadu změn, jež nebyly v rozporu s nařízením Rady s vysokými školami konzultovány.
  3. Formulace Operačního programu VaVpI je dlouhodobě paralyzována nejen personální nestabilitou na MŠMT, ale také tím, že mezi MŠMT a Radou pro výzkum a vývoj, jež je zodpovědna za formulaci národní politiky podpory výzkumu a vývoje, neproběhla dosud komunikace umožňující vyjasnění základních cílů a funkcí Operačního programu VaVpI v rámci české politiky podpory výzkumu a vývoje. Absence základního národního politického rámce podpory výzkumu a vývoje se projevuje již v samotném operačním programu, bude ale zásadně vstupovat především do přípravy implementačních dokumentů a zejména vlastních projektů, jež budou muset prokazovat svou finanční udržitelnost.
  4. Jen absencí strukturovaného dialogu mezi MŠMT a Radou pro výzkum a vývoj a vyloučením ČKR z tohoto procesu si lze vysvětlit, že modely budoucího financování výzkumných infrastruktur předkládané v předchozích měsících MŠMT a naposledy Radou pro výzkum a vývoj se od sebe diametrálně liší, místo aby konvergovaly. MŠMT ve verzi ze srpna 2007 předpokládalo financování provozu center excelence ve skladbě 83 % státní podpory, 10 % evropské zdroje a 7 % zdroje soukromé. Rada pro výzkum a vývoj předpokládá 55 % státní podpory, 30 % evropské zdroje a 15 % soukromé zdroje. Tak dramatické rozdíly svědčí o tom, že tyto odhady nejsou založeny na srovnatelných analytických podkladech, či dokonce nejsou opřeny o žádné relevantní prognózy vycházející ze zahraničních zkušeností a analýzy českého výchozího stavu.
  5. Obdobně v případě oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra se v poslední verzi OP VaVpI předpokládá financování ze soukromých zdrojů ve výši 50 % celkových provozních nákladů. Toto nastavení považujeme za naprosto nerealistické. Je přitom zjevné, že změny uvedených parametrů v řádu násobků mohou zcela zásadně ovlivnit absorpční kapacitu vysokých škol a hrozí, že podobnými neuváženými úpravami se omezí jejich schopnost absorbovat prostředky z OP VaVpI na naprosté minimum.
  6. ČKR důsledně požaduje naplnění principu partnerství v přípravě, implementaci a realizaci operačních programů v gesci MŠMT. Vysoké školy ČR disponují kvalifikovanými silami pro oponenturu programových dokumentů, jejich úkolem však není suplovat selhávající stát při vlastní tvorbě těchto dokumentů.

V Praze dne 26. září 2007

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop