Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Stanovisko
České konference rektorů k přípravě Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

 zpět na přehled 26. 9. 2007  |  Praha     PDF (67 kB)


  1. MŠMT jako řídicí orgán Operačního programu VaVpI od podzimu 2006 neplní princip partnerství dle článku 11 Obecného nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006. Vysoké školy ČR, zastoupené ČKR, nejsou v období od září 2006 do současnosti účastny žádné institucionalizované formy přípravy operačních programů, jež by naplňovala požadavek partnerství (podle citovaného nařízení „Partnerství zahrnuje přípravu, provádění, monitorování a hodnocení operačních programů. Členské státy případně zapojí každého z příslušných partnerů, a zejména pak regiony, do jednotlivých fází programování ve lhůtě stanovené pro každou fázi.“). O vývoji programování jsou vysoké školy informovány nedostatečně, nahodile a bez možnosti zpětné vazby.
  2. Poslední verze operačního programu, zpracovaná ve velkém spěchu během víkendu 15.-16. září 2007, obsahuje řadu změn, jež nebyly v rozporu s nařízením Rady s vysokými školami konzultovány.
  3. Formulace Operačního programu VaVpI je dlouhodobě paralyzována nejen personální nestabilitou na MŠMT, ale také tím, že mezi MŠMT a Radou pro výzkum a vývoj, jež je zodpovědna za formulaci národní politiky podpory výzkumu a vývoje, neproběhla dosud komunikace umožňující vyjasnění základních cílů a funkcí Operačního programu VaVpI v rámci české politiky podpory výzkumu a vývoje. Absence základního národního politického rámce podpory výzkumu a vývoje se projevuje již v samotném operačním programu, bude ale zásadně vstupovat především do přípravy implementačních dokumentů a zejména vlastních projektů, jež budou muset prokazovat svou finanční udržitelnost.
  4. Jen absencí strukturovaného dialogu mezi MŠMT a Radou pro výzkum a vývoj a vyloučením ČKR z tohoto procesu si lze vysvětlit, že modely budoucího financování výzkumných infrastruktur předkládané v předchozích měsících MŠMT a naposledy Radou pro výzkum a vývoj se od sebe diametrálně liší, místo aby konvergovaly. MŠMT ve verzi ze srpna 2007 předpokládalo financování provozu center excelence ve skladbě 83 % státní podpory, 10 % evropské zdroje a 7 % zdroje soukromé. Rada pro výzkum a vývoj předpokládá 55 % státní podpory, 30 % evropské zdroje a 15 % soukromé zdroje. Tak dramatické rozdíly svědčí o tom, že tyto odhady nejsou založeny na srovnatelných analytických podkladech, či dokonce nejsou opřeny o žádné relevantní prognózy vycházející ze zahraničních zkušeností a analýzy českého výchozího stavu.
  5. Obdobně v případě oblasti podpory 2.1 Regionální VaV centra se v poslední verzi OP VaVpI předpokládá financování ze soukromých zdrojů ve výši 50 % celkových provozních nákladů. Toto nastavení považujeme za naprosto nerealistické. Je přitom zjevné, že změny uvedených parametrů v řádu násobků mohou zcela zásadně ovlivnit absorpční kapacitu vysokých škol a hrozí, že podobnými neuváženými úpravami se omezí jejich schopnost absorbovat prostředky z OP VaVpI na naprosté minimum.
  6. ČKR důsledně požaduje naplnění principu partnerství v přípravě, implementaci a realizaci operačních programů v gesci MŠMT. Vysoké školy ČR disponují kvalifikovanými silami pro oponenturu programových dokumentů, jejich úkolem však není suplovat selhávající stát při vlastní tvorbě těchto dokumentů.

V Praze dne 26. září 2007

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedanahoru