Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the Czech Rectors Conference Presidium

 back to the List 18. 2. 2009  |  Kostelec nad Černými lesy     PDF (93 kB)


(In Czech only)

Stanovisko Předsednictva České konference rektorů k pozměňovacím návrhům směřujícím ke změně některých ustanovení zákona o vysokých školách prostřednictvím novelizace zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

Předsednictvo České konference rektorů upozorňuje Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, že k návrhu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (sněmovní tisk č. 627) byly předloženy pozměňovací návrhy (sněmovní tisk č. 627/4) obsahující návrhy obsahově zcela nesouvisející s projednávaným návrhem zákona. Jmenovitě se jedná o pozměňovací návrhy A12 (body 12 a 13) a B1 dle sněmovního tisku č. 627/4.

Předsednictvo České konference rektorů vyjadřuje zásadní nesouhlas s tím, aby návrhy představující zásadní zásah do úpravy vysokoškolské vzdělávací činnosti a do pracovněprávních vztahů na vysokých školách byly projednávány bez jakékoli konzultace s reprezentací vysokých škol, tedy bez možnosti vysokých škol být slyšeny v této věci v legislativním procesu a upozornit na dopady, které nová zákonná úprava může mít.

Zejména návrh nové úpravy pracovních poměrů akademických pracovníků představuje dramatický zásah do zavedeného kariérního systému akademických pracovníků na vysokých školách, který směřuje proti výkonnostním a motivačním parametrům garantujícím konkurenceschopnost a kvalitu vysokých škol. Dále pak navrhované stanovení minimální délky pracovního poměru nehabilitovaných akademických pracovníků by znamenalo závažné omezení možnosti vysokých škol zřizovat nová pracovní místa akademických pracovníků v rámci účelově financovaných projektů, a ve výsledku tak tento návrh směřuje proti podpoře kariérního růstu mladých akademických pracovníků.

Předsednictvo České konference rektorů konstatuje, že přijetí předložených pozměňovacích návrhů by bylo v rozporu se všemi požadavky a očekáváními, které politická reprezentace v České republice trvale a legitimně vůči vysokým školám vyjadřuje, a ohrožoval by schopnost vysokých škol těmto veřejným očekáváním dostát. Předsednictvo České konference rektorů proto žádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby uvedené pozměňovací návrhy v rámci jednání o návrhu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků neschválilo.

V Kostelci nad Černými lesy dne 18. února 2009

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.
předseda České konference rektorů


top