Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Statement
of the CRC Presidium on the state budget 2010 preparation

 back to the List 5. 6. 2009  |  Praha     PDF (84 kB)


(In Czech only)

Předsednictvo České konference rektorů (ČKR) projednalo na svém zasedání dne 5.6.2009 vážnou situaci financování veřejných vysokých škol v roce 2010 v souvislosti s předpokládanými úspornými opatřeními vlády ČR a upozorňuje na následující skutečnosti:

Na základě deklarovaných priorit všech polistopadových vlád o podpoře vysokoškolského vzdělávání a v souladu s odsouhlaseným Dlouhodobým záměrem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy počet studentů veřejných vysokých škol od roku 1999 až do současnosti trvale narůstal (ročně průměrně po 6,6 %). Příspěvek na vzdělávací činnost veřejných vysokých škol však v posledním období stagnuje a podle střednědobého výhledu Ministerstva financí ze září 2008 mělo v roce 2010 dokonce dojít k poklesu o 4 %. Poslední úsporná opatření vlády signalizují další redukci o 5 %, což v praxi znamená pokles investičních výdajů oproti roku 2007 o téměř 30 % a zejména pokles provozních výdajů na jednoho studenta o 16 %. (viz Tab. 1 v příloze). S uvážením vlivu kumulované inflace za poslední 3 roky, která činí celkem cca 13 %, dosahuje reálný pokles investičních výdajů veřejných vysokých škol pro rok 2010 v porovnání s rokem 2007 40 % a u provozních výdajů na 1 studenta 30 %. Uvedená čísla představují vážné nebezpečí pro kvalitu studia na vysokých školách v ČR a zejména pro jejich budoucnost v delší perspektivě.

Kromě vzdělávací činnosti je nezbytnou součástí aktivit veřejných vysokých škol i činnost vědecká, výzkumná a inovační, která je podporována z tuzemských veřejných zdrojů především formou výzkumných záměrů, tzv. specifického výzkumu, programů podpory vědy a výzkumu (výzkumná centra) a projekty Grantové agentury ČR. Vědecko výzkumné aktivity pracovníků veřejných vysokých škol trvale narůstají, takže v současné době představují 53 % všech vědeckých výsledků ČR registrovaných ve světové databázi Web of Science, při hodnocení výsledků podle metodiky Rady pro výzkum a vývoj činí tento podíl 54 %, přičemž podíl veřejných vysokých škol na finanční podpoře z veřejných zdrojů je v oblasti institucionálních prostředků, zejména výzkumných záměrů, výrazně nižší (v případě výzkumných záměrů je to v roce 2009 cca 40 %). Uvedenou disproporci by měl řešit nový způsob rozdělování institucionální podpory na základě hodnocení výsledků VaV a tomu odpovídající návrh rozpočtu předkládaný Radou pro výzkum a vývoj. Tato změna, odpovídající trendu ve vyspělých zemích, by neměla být ani v případě úsporných opatření zpochybněna.

Podle původních předpokladů měla být v roce 2010 podpora vědy a výzkumu ze státního rozpočtu navýšena o cca 2 miliardy Kč určených zejména na kofinancování Operačních programů EU. Po zmrazení rozpočtu v oblasti VaV díky ekonomické krizi však dochází vzhledem k nutnosti uhradit tuto spoluúčast k faktickému snížení prostředků státního rozpočtu na podporu vědy a výzkumu o cca 6 %, takže i prostředky na vědu a výzkum na veřejných vysokých školách a tím kvalita našich univerzit v této oblasti jsou vážně ohroženy.

Všude na světě představují investice do vzdělání, vědy a výzkumu základ budoucího pozitivního vývoje celé společnosti. V dobách recese, resp. krize to platí dvojnásob, a proto řada vyspělých zemí rozvoj terciárního vzdělávání, vědy a výzkumu podporuje a potřebné prostředky spíše navyšuje. Předsednictvo ČKR proto žádá Ministerstvo financí, aby ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Radou pro výzkum a vývoj přehodnotilo dosavadní postup přípravy státního rozpočtu tak, aby v důsledku úspor nedošlo k dlouhodobému poškození české vědy a vzdělanosti.

V Praze dne 8.6.2009

Za Předsednictvo České konference rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., Dr.h.c.
předseda České konference rektorů


top