Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
47. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 24.-25. 2. 2000  |  Brno     PDF (57 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 47. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR zvolila na svém zasedání Předsednictvo a kancléře ČKR na roční období ve složení:
     předseda:    Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
     kancléř:   Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc.
     členové předsednictva:
  Doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc.
  Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.
  Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.
  Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.
 2. ČKR upozorňuje na katastrofální dopad zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, a zákona č. 167/1999 Sb., novelizujícího zákon o zaměstnanosti, na podmínky a možnosti působení zahraničních vědců a odborníků na vysokých školách v ČR i možnosti studia zahraničních studentů v ČR. ČKR žádá vládu i parlament ČR o neprodlenou nápravu tohoto stavu, aby způsobené škody byly minimalizovány.
 3. ČKR konstatuje, že deklarace o významu vysokoškolského vzdělání pro konkurenceschopnost ČR i kvalifikaci a zaměstnanost obyvatel jsou v setrvávajícím rozporu s reálnou úrovní financování vysokých škol v návrzích rozpočtu v kapitole 333. ČKR bude dále iniciovat způsoby efektivnějšího nakládání se zdroji uvnitř vysokých škol i v kapitole rozpočtu. Kromě toho však považuje za nezbytné hledat způsoby podstatného navýšení finančních prostředků pro vysoké školství z dalších rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů. Nutná je rovněž urychlená novelizace pravidel pro odpisy z grantů.
 4. ČKR vyjadřuje zájem i připravenost aktivně spolupracovat na legislativních iniciativách souvisejících se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Obeznámenost se současnými problémy fungování vysokých škol bude východiskem k tomu, aby připravované změny byly konsensuální a realistické.
 5. ČKR vyjadřuje solidaritu k postoji rakouských univerzit vyjádřeném ve společné deklaraci rektorů a předsedů akademických senátů dne 1. února 2000. ČKR je odhodlána dále rozvíjet a prohlubovat partnerské vztahy mezi českými a rakouskými vysokými školami jako tolerantními, otevřenými a nezávislými institucemi i prohlubovat jejich nezastupitelnou roli v kultivaci společenského prostředí, ve kterém působí.

V Brně dne 25. února 2000

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předseda ČKRnahoru