Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
48. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 25.-26. 5. 2000  |  Opava     PDF (52 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 48. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR pokládá za rozhodující neprodlené zahájení procesu restrukturalizace vysokoškolského systému v ČR v duchu Boloňské deklarace. Vývoj tímto směrem, včetně spojitého přechodu ze současného systému studia na vícestupňový model terciárního vzdělávání, pokládá ČKR za nezbytný z hlediska další konkurenceschopnosti ČR.
  2. ČKR považuje rozvoj kvalitního bakalářského studia pokrývajícího rozpětí od studia připravujícího k návazným magisterským programům až po studium profesně profilované za jednu z priorit vysokých škol v ČR.
  3. ČKR vyjadřuje odhodlání vysokých škol zvyšovat podíl vysokoškolsky vzdělávané populace a snižovat velký vzdělanostní deficit, který v této oblasti ČR má. Za nutnou podmínku výraznějšího nárůstu počtu posluchačů však považuje promítnutí vládních programových priorit vzdělávání, výzkumu, přičleňování k EU i rozvoje regionů do alespoň dvacetiprocentního zvýšení státních dotací rozpočtu roku 2001 na vzdělávací činnost na vysokých školách.
  4. ČKR vítá zřejmou snahu vlády dodržet při přípravě státního rozpočtu na rok 2001 navýšení rozpočtu výzkumu a vývoje na deklarovaných 0,65 % HDP. ČKR upozorňuje na potřebu posílení rozpočtu vysokých škol v oblasti doktorského studia, zejména s ohledem na výraznější podporu mezinárodní mobility, dalšího zvyšování efektivity i zmenšování přetrvávající diskriminace financování výzkumu a vývoje na vysokých školách.
  5. ČKR se seznámila s činností Slezské univerzity a oceňuje její přínos k rozvoji regionu.

V Opavě dne 26. května 2000

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru