Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
52. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 14. 12. 2000  |  Praha     PDF (56 kB)


Česká konference rektorů (ČKR) přijala na svém 52. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR se zabývala otázkou novelizace zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a konstatuje, že zákon svým pojetím změnil nejen postavení vysokých škol jakožto individuálních prvků vzdělávacího systému, ale rovněž proměnil i vnitřní strukturu a obsahovou náplň činnosti vysokých škol. Současně však ČKR zdůrazňuje, že zákon je účinný necelé dva roky, přičemž první rok jeho účinnosti byl věnován především základní orientaci vývoje v jeho mezích. Důležitou okolností je současný intenzivní proces restrukturalizace vysokoškolského studia, ke kterému by se úprava zákona měla stavět vstřícným způsobem. Z těchto důvodů ČKR konstatuje, že předložený poslanecký návrh novely se týká pouze některých problémových míst zákona, která zpracovává neúplně.
   Ke konkrétním bodům předloženého návrhu novely zákona přijala ČKR toto stanovisko:
   1. ČKR podporuje návrh na změnu § 20 odst. 3, upravující vstup veřejných vysokých škol do obchodních společností, s požadavkem přesnějšího vymezení pravidel pro vkládání majetku.
   2. ČKR se shodla na tom, že navrhovaná úprava § 45, § 46 a § 48 odráží současný trend vývoje na vysokých školách. Navrhované znění novely je však třeba upravit ve smyslu dalších návazností v zákoně a přesnějších formulací.
   3. Navrhované změny v § 50, které se týkají zveřejňování dalších údajů o přijímacích zkouškách, neřeší problémy uváděné v důvodové zprávě a ČKR je považuje za nevhodné a nadbytečné.
   4. ČKR nepodporuje navrhované změny v § 60, které se týkají postavení celoživotního vzdělávání, protože by se zavedly nerovné podmínky pro studium od jeho zahájení až do jeho ukončení a zásadně by změnily postavení studenta. Zvýšení šancí pro vstup do studia, a to nejen pro dřívější absolventy středních škol, je třeba řešit jiným způsobem.
   ČKR požaduje, aby okruh změn v zákoně nebyl dále rozšiřován bez důkladného projednání a posouzení s reprezentací vysokých škol.
  • V souladu s narůstajícím významem zahraničních kontaktů studentů vysokých škol a akademických pracovníků vysokých škol se ČKR zabývala návrhem na novelizaci zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, s cílem definovat problémy pobytu této kategorie cizinců na území České republiky. Diskutované připomínky a návrhy budou uplatněny při projednávání novely zákona č. 326/1999 Sb. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
  • ČKR, vědoma si své odpovědnosti za rozvoj vysokého školství, opět důrazně konstatuje, že finanční prostředky přidělené na rok 2001 neumožňují realizaci rozvojových programů připravovaných v duchu Boloňské deklarace. ČKR požaduje navýšení normativní části rozpočtu o 300 milionů Kč, v případě nedostatku finančních zdrojů i na úkor ukazatele F.
  • ČKR projednala část "Bílé knihy" věnovanou terciárnímu vzdělávání. ČKR se shodla na tom, že se jedná o dokument rámcové povahy, jehož realizace bude vyžadovat legislativní úpravy a náročnou implementaci.

  V Praze dne 14. prosince 2000

  Za Českou konferenci rektorů

  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
  předseda  nahoru