Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Usnesení
65. zasedání Pléna České konference rektorů

 zpět na přehled 10. 5. 2002  |  Praha     PDF (60 kB)


Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 65. zasedání, které svolal předseda ČKR jako zasedání mimořádné, následující usnesení:

 1. Plénum ČKR schválilo čl. 6 odst. 4 Statutu ČKR ve znění: "Plénum je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina jeho členů. Stanovisko určené ke zveřejnění vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin přítomných členů. Ve všech ostatních případech se považuje za přijatý návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů." Tento Statut ČKR nabývá účinnosti dnem 10. května 2002.
 2. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR na funkční období 1.8.2002-31.7.2003 v tomto složení:
  Předseda
  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
  Místopředsedové
  Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu, a.s., v Praze
  Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice v Pardubicích
  Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého v Olomouci
  Prof. Peter Toperczer, rektor Akademie múzických umění v Praze
  Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze
 3. ČKR zdůrazňuje naléhavou potřebu vytvoření podmínek pro další koordinovaný postup u programu "Výzkumná centra" a u "Výzkumných záměrů".
 4. Zveřejněný návrh MŠMT zvýšit dotaci pro veřejné vysoké školy na rok 2003 o 3 miliardy Kč považuje ČKR za nezbytný základní předpoklad naplnění dlouhodobých záměrů veřejných vysokých škol. ČKR doporučuje, aby MŠMT zintenzivnilo přípravu návrhu rozpočtu na rok 2003 tak, aby veřejné vysoké školy dostaly informaci o financovaných počtech studentů před zahájením přijímacího řízení na akademický rok 2002/2003.

V Praze dne 10. května 2002

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedanahoru