Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
67th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 12. 12. 2002  |  Zlín     PDF (54 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 67. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR vzala na vědomí informace Předsednictva ČKR o přípravě státního rozpočtu a rozpočtu podkapitoly vysokých škol na rok 2003.
  2. Na základě rozsáhlé diskuse ke zprávě o projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol - finanční podmínky a předpoklady" bylo konstatováno, že dosažené výsledky jsou v souladu se zadáním projektu a vytvářejí potřebné předpoklady pro jeho pokračování v příštím roce. Současně bylo řešitelským týmům uloženo formulovat závěry a navrhnout postup pro jejich aplikaci.
  3. ČKR schvaluje zprávu "Projekt financování a organizace doktorských studijních programů za rok 2002". Doporučuje, aby v roce 2003 pokračovala práce na projektu s členěním na část obecnou, která by obsahovala závaznější pravidla vedoucí k udržení kvality doktorského studia, a na část obsahující doporučení a příklady organizace studia uvnitř vysokých škol.
  4. V rámci vystoupení předsedy Grantové agentury ČR Prof. J. Syky proběhla diskuse k návrhu "Granty pro doktorské projekty". V této souvislosti bylo poukázáno zejména na možné problémy přílišné fragmentace organizace a financování vědecké práce doktorandů zapojených do řešitelských týmů těchto navrhovaných projektů.

Ve Zlíně dne 12. prosince 2002

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop