Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
68th Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC General Assembly)

 back to the List 28. 1. 2003  |  Brno     PDF (64 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 68. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. Výroční shromáždění ČKR se uskutečnilo na Masarykově univerzitě v Brně při příležitosti 10. výročí založení České konference rektorů. Zasedání proběhlo za účasti všech rektorů vysokých škol z období po roce 1990, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové, místopředsedy vlády ČR pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje Petra Mareše, předsedkyně Akademie věd ČR Heleny Illnerové, předsedy Rady vysokých škol Františka Ježka, předsedy Akreditační komise Miroslava Lišky a předsedy Grantové agentury ČR Josefa Syky. Zasedání vzalo po diskusi na vědomí zprávu předsedy o činnosti ČKR za léta 2000-2003.
  2. Účastníci zasedání konstatovali trvalou nedostatečnost finanční podpory oblasti vysokoškolského vzdělávání i výzkumu a vývoje. Kvalita vysokoškolského vzdělání zásadně závisí na úrovni financování výzkumu a vývoje, kde se dlouhodobě nedaří dodržet vládou opakovaný závazek dosažení 0,7 % HDP státních výdajů na výzkum a vývoj, a zdůrazněna byla i potřeba zvýšit podíl institucionálního financování výzkumu a vývoje na vysokých školách vzhledem k celkovým výdajům v této oblasti.
  3. Účastníci kostatují důležitost kvalitativního hodnocení vysokých škol a zahrnutí ukazatele kvality do kritérií pro přidělování finančních prostředků vysokým školám. ČKR zdůrazňuje zejména důležitost kvalitního terciárního vzdělávání pro vytváření inovačního prostředí a pro konkurenceschopnost České republiky vzhledem k jejímu mezinárodnímu postavení.
  4. Vedle financování vysokých škol vycházejícího z podílu na výzkumné a vývojové činnosti zdůrazňuje ČKR potřebu udržet financování vysokých uměleckých škol podle dosavadních zásad a osvědčeného indexového modelu.
  5. ČKR vyjadřuje připravenost spolupracovat na novelizaci legislativních podmínek působení vysokých škol jako veřejnoprávních institucí stejně jako vysokých škol soukromých s ohledem na jejich poslání v oblasti vzdělávání i výzkumu a vývoje.
  6. ČKR upozorňuje na rizika plynoucí z málo propracované dlouhodobé koncepce rozvoje vysokého školství v souvislosti s demografickým trendem vývoje populace v ČR i nároků na práci Akreditační komise.
  7. ČKR zdůrazňuje potřebu věnovat pozornost etickým otázkám ve vědě a inovacích a hodlá se této problematice podrobněji věnovat na některém z příštích zasedání.

V Brně dne 28. ledna 2003

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop