Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
69th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 6. 3. 2003  |  Hradec Králové     PDF (63 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 69. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR považuje za nutné urychleně dokončit boloňský proces v podmínkách vysokých škol ČR. V této souvislosti je nutno:
  • Završit budování strukturovaného studia s možností prostupnosti a návaznosti jednotlivých studijních programů.
  • Přijmout ECTS (Evropský systém transferu kreditů) jako základní prostředek pro uznávání studia a jeho částí a také jako základní kvantitativní ukazatel studia, který umožní realizovat mobilitu studentů v národním i mezinárodním měřítku.
  Tyto kroky vnímá ČKR jako nezbytné k dosažení dohody o uznávání diplomů vysokých škol ČR v rámci EU, jakož i pro navazující uplatnění našich absolventů v rámci evropského trhu práce.
 2. ČKR považuje ve shodě s Akreditační komisí ČR, zastoupenou jejím předsedou Prof. RNDr. Miroslavem Liškou, DrSc., kvalitu vysokoškolského vzdělání za základní předpoklad úspěšného zapojení ČR do tvořícího se evropského vzdělávacího prostoru. V té souvislosti ČKR s plnou vážností upozorňuje na to, že při současném platovém ohodnocení vysokoškolských pedagogů hrozí nebezpečí akutního nedostatku kvalitních pedagogů z řad nastupující generace. Samotná autonomie vysokých škol bez výrazného zvýšení státní dotace tento problém nevyřeší.
  • ČKR zdůrazňuje význam dobré jazykové vybavenosti absolventů středních škol pro potřebnou internacionalizaci vysokých škol ČR.
  • ČKR upozorňuje na možnost zapojení vysokoškolských učitelů ze zahraničí a v té souvislosti požaduje zjednodušení formalit pro jejich působení na vysokých školách ČR.
  • ČKR ocenila dosavadní činnost Akreditační komise ČR a je si plně vědoma její nezastupitelné role v procesu zajišťování kvality vysokých škol.
 3. ČKR schvaluje jednomyslně:
  • Zprávu o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2002.
  • Pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2003.
  • Rozpočet ČKR na rok 2003.
 4. Plénum ČKR pověřuje Předsednictvo ČKR:
  • Přípravou programu ČKR pro další období.
  • Jednáním s MŠMT ve věci úpravy vyhlášky týkající se přijímacího řízení na vysokých školách ČR.

V Hradci Králové dne 6. března 2003

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
místopředseda pro oblast vzdělávánítop