Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
71st Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 4.-5. 9. 2003  |  Pardubice     PDF (58 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 71. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR se v období posledních dvou let intenzivně zabývala přípravou reformy veřejných vysokých škol zaměřené na zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. Připravený návrh reformy je v plném souladu jak s vládním programem, tak i s dlouhodobějším programem koaličních politických stran a priorit. Akademická obec vysokých škol je k realizaci navržené reformy připravena.
  2. ČKR opakovaně a důrazně upozorňuje, že reforma veřejných vysokých škol je podmínkou konkurenceschopnosti českých vysokých škol v evropském vzdělávacím a výzkumném prostoru. Bez překonání chronického podfinancování veřejného vysokého školství nebude možné pokračovat v započaté transformaci, nebude možné zvýšit úroveň vysokoškolské vzdělanosti a nebude možné udržet úroveň absolventů a jejich rovnocenné uplatnění na evropském trhu práce. Proto ČKR podporuje ministryni JUDr. Petru Buzkovou v jejím úsilí o vytvoření finančních podmínek pro realizaci reformy.
  3. Zajištění reformy veřejných vysokých škol bezpodmínečně nutným navýšením finančních prostředků pro rok 2004 o 5,2 mld Kč je nevyhnutelným krokem k naplňování priority deklarované v prohlášení vlády ČR a odpovědností celé politické reprezentace.
  4. Reformu českých veřejných vysokých škol, která je svými důsledky klíčem a východiskem pro rozvoj celého českého školství od základních škol po systém celoživotního vzdělávání, nelze odkládat, jako nelze posunout datum vstupu ČR do Evropské unie. Opoždění reformy českého vysokého školství bude znamenat podstatné ohrožení konkurenceschopnosti českých vysokých škol na evropském trhu vzdělávání.
  5. Reforma je nutnou podmínkou pro budoucí rozvoj národního hospodářství a také pro budoucí konkurenceschopnost ČR po přijetí do EU. Reforma je předpokladem úspěšného zapojení českých vysokých škol do společných výzkumných programů EU, pozitivně ovlivní restrukturalizaci průmyslu s orientací na progresivní technologie. Realizace reformy v oblasti vědy a výzkumu na vysokých školách představuje nejúčinnější prostředek transferu vědomostí a znalostí pro potřeby uživatelské sféry a podmiňuje další příliv zahraničních investic do ČR.

V Pardubicích dne 5. září 2003

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop