Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
74th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 22.-23. 4. 2004  |  České Budějovice     PDF (56 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 74. zasedání následující usnesení:

  1. Na základě výsledků projektu "Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady" ČKR požaduje, aby v roce 2005 a 2006 pokračoval trend navyšování normativu na jednoho studenta minimálně o 10 % každý rok.
  2. ČKR požaduje, aby v zájmu efektivního využití prostředků vydávaných na podporu výzkumu a vývoje byly respektovány požadavky platné legislativy pro vytváření mezirezortních hodnoticích grémií.
  3. ČKR považuje program výzkumných záměrů za klíčový pro podporu výzkumu a vývoje na vysokých školách. Z tohoto důvodu požaduje, aby celková částka alokovaná na podporu výzkumných záměrů ze státního rozpočtu byla navýšena jako požadavek první priority.
  4. ČKR považuje za potřebné zvýšit podporu zájmů vysokých škol v Radě pro výzkum a vývoj tak, jak odpovídá významu a podílu vysokých škol ve výzkumu a vývoji v České republice.
  5. ČKR požaduje, aby vláda podpořila vytváření výzkumné základny na vysokých školách s cílem zajišťovat inovační impulsy ve prospěch české ekonomiky.
  6. ČKR upozorňuje, že právní prostředí nedostatečně odráží důsledky strukturovaného studia pro stanovení kvalifikačních předpokladů pro uplatění absolventů bakalářských studijních programů zejména ve státní a veřejné správě.

V Českých Budějovicích dne 23. dubna 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop