Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
75th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 17.-18. 6. 2004  |  Brno     PDF (62 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 75. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR zdůrazňuje výjimečnou úlohu nástrojů posilujících kvalitní obsazování míst akademických pracovníků, mezi které patří zejména možnost opakovaného sjednávání termínovaných pracovních smluv. ČKR vítá legislativní iniciativu v souvislosti se zákonem o zaměstnanosti a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijmout návrh obsažený v tisku 528/4.
 2. ČKR se seznámila se zněním senátního návrhu novely zákona o vysokých školách a potvrzuje své podpůrné stanovisko k němu. Vyzdvihuje nepřímou podporu hospodaření vysokých škol změnou rozpočtových pravidel, která je v souladu se zkušenostmi ze zahraničí. Významně se posílí zdroje pro stipendia studentům utvářené z poplatků. ČKR zdůrazňuje potřebu ponechat rozhodování o poplatcích i výjimkách v autonomní pravomoci jednotlivých vysokých škol.
 3. ČKR upozorňuje na nezastupitelnou úlohu propojení kvalitní vysokoškolské výuky a špičkového výzkumu na vysokých školách, zejména ve spojitosti s doktorským studiem. Pro kvalitu doktorského studia ČKR požaduje nárůst prostředků na specifický výzkum a doplnění vykazování výsledků v databázích výsledků výzkumu a vývoje. ČKR se shodla na potřebě průhledných a argumentačně podložených mechanismů hodnocení výzkumných záměrů a výzkumných center.
 4. ČKR konstatuje, že v zájmu zintenzivnění a zefektivnění výzkumné práce v ČR je žádoucí sloučení rezortu MŠMT a AV ČR do jedné rozpočtové kapitoly.
 5. ČKR potvrzuje své stanovisko o nutnosti navýšení základního normativu na jednoho studenta o 10 % v roce 2005 a o 10 % v roce 2006.
 6. ČKR se ztotožňuje se stanoviskem Předsednictva ČKR k návrhu reformy dotace na ubytování a stravování studentů, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z podnětu Rady vysokých škol.
 7. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR na funkční období 1.8.2004-31.7.2005 v tomto složení:
  Předseda
  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
  Místopředsedové
  Prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s., v Praze
  Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice
  Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., rektorka Univerzity Palackého v Olomouci
  Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

V Brně dne 18. června 2004

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop