Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Conclusions
79th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 21.-22. 4. 2005  |  Ostrava     PDF (57 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 79. zasedání následující závěry:

 1. ČKR jednala o návrhu poslanců (vydaném jako parlamentní tisk 949) na novelizaci zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. ČKR se nechce vyjadřovat k jednotlivým formulacím, konstatuje však, že tento návrh může pomoci v řadě oblastí zvýraznit postavení všech vysokých škol, zjednodušit akreditační řízení, zefektivnit hospodaření vysokých škol a posílit právní jistotu studentů. Za nejvýznamnější část návrhu ČKR pokládá pasáže týkající se hospodaření vysokých škol a osvobození vysokých škol od daní z příjmů. Návrh jako celek znamená významný krok ke zkvalitnění všech vysokých škol.
 2. ČKR se zabývala sociálním postavením studentů soukromých vysokých škol a podporuje jejich zrovnoprávnění s ostatními studenty v oblasti příspěvků na ubytování a stravování.
 3. ČKR bere na vědomí zprávu pracovní skupiny ČKR pro tvorbu rozpočtu. Za priority rozpočtu na rok 2006 považuje:
  (a) navýšení normativu,
  (b) podporu specifického výzkumu,
  (c) posílení stipendií studentů doktorských studijních programů,
  (d) podporu internacionalizace.

V Ostravě dne 22. dubna 2005

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop