Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
80th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 16.-17. 6. 2005  |  Ústí nad Labem     PDF (61 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 80. zasedání následující usnesení:

 1. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR v tomto složení:
  Předseda
  Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
  Místopředsedové
  Prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity v Brně
  Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s., v Praze
  Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., rektor Univerzity Pardubice
  Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 2. ČKR vzala na vědomí informaci o přípravě rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2006. Do dalších let doporučuje snížení velkého počtu ukazatelů a upřesnění metodiky.
 3. ČKR očekává, že bude naplněn záměr ministryně školství, mládeže a tělovýchovy schválený vládou ČR každoročně zvyšovat rozpočet veřejných vysokých škol jako nezbytný předpoklad jejich kvalitativního rozvoje.
 4. V souladu s výsledky jednání konference ministrů školství v Bergenu ČKR konstatuje, že nejsou naplňovány sliby vlád ČR o podpoře výzkumu, vývoje a inovací ve výši 0,7 % HDP. Tato skutečnost má negativní dopad na další rozvoj výzkumu a vývoje na vysokých školách ČR.
 5. ČKR vítá záměr Evropské komise vybudovat Evropský technologický institut a podporuje participaci veřejných vysokých škol ČR na jeho založení a činnosti.

V Ústí nad Labem dne 17. června 2005

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
předsedatop