Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
84th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 23.-24. 2. 2006  |  Olomouc     PDF (61 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 84. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR zvolila svým předsedou Prof. Ing. Petra Sáhu, CSc., rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Místopředsedy ČKR jsou (v abecedním pořadí) Prof. PhDr. Václav Cejpek, Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., a Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc.
  2. ČKR navrhla Prof. Ing. Vlastimila Růžičku, CSc., za člena Rady Národního programu výzkumu II.
  3. ČKR zvolila své zástupce do Reprezentativní komise MŠMT.
  4. ČKR schválila svůj rozpočet a pravidla úhrady provozních nákladů pro rok 2006.
  5. ČKR vítá Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků jako obecné dokumenty, deklarující pravidla etiky výzkumu. ČKR doporučuje vysokým školám přiměřené uplatnění obsahu obou textů.
  6. ČKR považuje navrhovaný systém výplaty sociálních stipendií vysokými školami za kontroverzní s platnou legislativou, protože vysoké školy nemohou nahrazovat kompetence a činnost orgánů státní správy.
  7. ČKR podporuje kritické stanovisko EUA k rozpočtu EU na léta 2007 až 2013, terý by znamenal omezení výdajů na vzdělávání, výzkum a inovace. ČKR vyzývá vládu ČR, aby se přiklonila k původní verzi rozpočtu EU.
  8. ČKR podporuje záměr alokovat prostředky operačního programu Výzkum, vývoj a inovace do gesce MŠMT a zároveň vyzývá rektory vysokých škol, aby neprodleně přistoupili k přípravě tematicky a finančně odůvodněných projektů začlenitelných do uvedeného operačního programu.
  9. ČKR pověřuje svého předsedu k jednání s předsedou vlády ČR ve věci zefektivnění výkonu státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích.

V Olomouci dne 24. února 2006

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
předsedatop