Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
88th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 7.-8. 12. 2006  |  Hradec nad Moravicí     PDF (60 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 88. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR navrhuje, aby Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., byl jmenován členem Rady pro výzkum a vývoj.
  2. ČKR vyzývá kompetentní orgány ČR, aby neztrácely ze zřetele další vývoj přípravy Evropského technologického institutu.
  3. ČKR požaduje zachování existence samostatného operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ČR a MŠMT jako garanta tohoto operačního programu v ČR.
  4. ČKR naléhavě žádá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby plně akceptovali všechny návrhy svého Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu týkající se rozpočtu vysokých škol, neboť tyto návrhy pokrývají pouze nezbytné náklady v oblasti sociálních stipendií, zajištění nárůstu počtu studentů a spolufinancování evropských programů.
  5. ČKR považuje přípravu a obsah prováděcího předpisu k právě projednané novele zákona o vysokých školách za mimořádně závažný proces. Některé formulace textu zákona (zejména § 18a) vyžadují jednoznačný výklad. ČKR očekává v souladu s příslibem vedení MŠMT, že prováděcí předpis bude v přiměřené lhůtě projednán s reprezentací vysokých škol.
  6. ČKR podporuje úsilí Akreditační komise o zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání v ČR a doporučuje posílení ekonomického zabezpečení Akreditační komise. ČKR zároveňžádá MŠMT, aby v rámci akreditačních řízení zajistilo včasné projednávání profesních kvalifikačních požadavků s dalšími resorty, zejména s Ministerstvem zdravotnictví.

V Hradci nad Moravicí dne 8. prosince 2006

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
předsedatop