Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
89th Czech Rectors Conference Plenum Meeting (CRC Annual Assembly)

 back to the List 22.-23. 2. 2007  |  Hradec Králové     PDF (61 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 89. zasedání (Výroční shromáždění ČKR) následující usnesení:

  1. Plénum ČKR schválilo výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2006, zprávu o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2006, pravidla úhrady provozních nákladů ČKR pro rok 2007 a rozpočet ČKR na rok 2007.
  2. ČKR považuje za nezbytné pokračovat v reformě vysokých škol v souladu s požadavky rozvoje studijních programů a zvyšování kvality vysokých škol, což je podmíněno zajištěním odpovídajícího financování z veřejných zdrojů, doplněných o zdroje soukromé.
  3. ČKR plně podporuje záměr vlády provést úpravu právních předpisů týkajících se rozvoje výzkumu a vývoje tak, aby bylo výrazně podpořeno spolufinancování evropských výzkumných projektů, včetně potřebné úpravy zákona o DPH.
  4. ČKR podporuje aktivitu MŠMT v procesu urychlování přípravy implementace operačních programů EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace tak, aby vysoké školy mohly efektivně do těchto programů vstupovat.
  5. ČKR žádá úpravu daňových zákonů tak, aby bylo umožněno podnikům snížit základ daně o náklady na výzkum a vývoj smluvně sjednaný u vysokých škol, výzkumných ústavů a ústavů Akademie věd ČR.
  6. ČKR podporuje posilování úlohy Akreditační komise při zajišťování nezbytné kvality vysokých škol, zejména v souvislosti s připravovanou transformací terciárního vzdělávání.

V Hradci Králové dne 23. února 2007

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.
předsedatop