Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
91st Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 14.-15. 6. 2007  |  Pardubice     PDF (78 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 91. zasedání následující usnesení:

 1. ČKR naléhavě upozorňuje na fakt, že v rozpočtu MŠMT pro vysoké školy na rok 2008 chybí 2,28 miliardy Kč, nikoli jen 1 miliarda Kč. Rozdíl je způsoben nerespektováním nárůstu počtu dříve přijatých a ve studiu pokračujících studentů. Toto nedodržení předchozích závazků státu vůči vysokým školám a společnosti je nepřijatelné.
 2. ČKR požaduje, aby její zástupci byli neprodleně přizváni k přípravě nového znění zákona o vysokých školách.
 3. ČKR doporučuje vysokým školám přijetí etického kodexu pro akademické pracovníky.
 4. ČKR nominuje na udělení Ceny Praemium Bohemiae 2007 následující tři kandidáty:
  Prof. MUDr. Jiří Bártek, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci;
  Prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., a jeho tým, Univerzita Karlova v Praze;
  Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, Univerzita Karlova v Praze.
 5. Plénum ČKR zvolilo Předsednictvo ČKR v tomto složení:
  Předseda
  Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., rektor České zemědělské univerzity v Praze
  Místopředsedové
  Prof. PhDr. Václav Cejpek, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
  Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity
  Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze
  Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze
  Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., rektor Univerzity Jana Amose Komenského, s.r.o.
 6. ČKR přijala stanovisko k Tematickému hodnocení terciárního vzdělávání v ČR zpracovanému hodnotitelským týmem OECD.

V Pardubicích dne 15. června 2007

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
místopředseda pověřený výkonem funkce předsedytop