Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
96th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 12. 6. 2008  |  Brno     PDF (59 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 96. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR schvaluje Zprávu o provedené revizi hospodaření ČKR v roce 2007 a rozpočet ČKR pro rok 2008.
  2. ČKR ukládá místopředsedovi ČKR pro záležitosti legislativní a organizační svolat do konce měsíce října 2008 seminář na téma "Koncepce reformy ČKR" a výsledky jednání předložit na 98. zasedání Pléna ČKR.
  3. ČKR požaduje zásadní změnu rozpočtového rámce pro veřejné vysoké školy s výhledem na roky 2009-2011, který je v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády ČR. ČKR požaduje, aby v rozpočtu veřejných vysokých škol byly plně započteny výkony a oprávněné navýšení prostředků s ohledem na předpokládaný růst mezd a vývoj inflace. Jen tak lze úspěšně realizovat reformy týkající se vysokých škol.
  4. ČKR vítá veřejný slib premiéra, že vláda nepřevede fakultní nemocnice na akciové společnosti před případným přijetím zákona o univerzitních nemocnicích. Vzhledem k tomu, že takový převod je integrální součástí stávajícího návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, očekává ČKR, že tento zákon bude od základu přepracován, tentokrát s plnou účastí MŠMT a univerzit. Nové řešení musí umožňovat univerzitám určovat a garantovat obsah, rozsah a kvalitu lékařského výzkumu a vzdělávání.

V Brně dne 12. června 2008

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop