Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Resolution
98th Czech Rectors Conference Plenum Meeting

 back to the List 4. 12. 2008  |  Praha     PDF (59 kB)


(In Czech only)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 98. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR si plně uvědomuje vážnost situace v souvislosti s možnými dopady celosvětové finanční a ekonomické krize na stabilitu hospodářských a politických poměrů v České republice. Předpokladem stabilního vývoje je nepochybně partnerství vlády, vysokých škol a zaměstnavatelského sektoru podložené vzájemnou důvěrou v plnění daných slibů.
  2. ČKR v této souvislosti upozorňuje na to, že vláda deklarovala priority vzdělání a výzkumu, a přitom dva roky po sobě snižuje rozpočet vysokých škol. Aktuální návrh rozpočtu pro rok 2009 vůči roku 2007 při započtení inflace představuje pokles přibližně o 12 %. Apelujeme proto na Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, aby v závěrečném čtení věnovala této naléhavé výzvě odpovídající pozornost.
  3. ČKR stále podporuje potřebu kvalitní reformy terciárního vzdělávání, avšak v současné situaci musí jednoznačně konstatovat, že reformu lze uskutečnit jen tehdy, je-li pro ni prostor. Reformy jsou předem odsouzeny k nezdaru, pokud reformované subjekty bojují o holé přežití.
  4. ČKR vítá výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k diskusi nad zamýšleným věcným návrhem zákona o terciárním vzdělávání, kterým budou ideové náměty Bílé knihy terciárního vzdělávání transformovány do podoby realizovatelné v podmínkách České republiky.

V Praze dne 4. prosince 2008

Za Českou konferenci rektorů

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.
předsedatop