Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Standpoint
of the CRC Presidium on the Letter by the Academy of Sciences President to Government Members from 16 May 2011

 back to the List 27. 5. 2011  |  Brno     PDF (72 kB)


(In Czech only)

 1. Předsednictvo České konference rektorů se seznámilo s textem dopisu předsedy Akademie věd ČR ve věci Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014 (dále jen „návrh SR VaVaI“), který byl dne 16. května 2011 zaslán předsedovi Vlády ČR, místopředsedům Vlády ČR a ministrům.
 2. Předsednictvo České konference rektorů upozorňuje na vážné vady argumentace, kterou předseda Akademie věd ČR v tomto svém dopise použil.
 3. Předsednictvo České konference rektorů konstatuje, že
  a) Rada pro výzkum vývoj a inovace schválila dne 29. dubna 2011 usnesení, kterým předložila Vládě ČR návrh SR VaVaI ve dvou variantách. Úvahy o vývoji, který tomuto usnesení předcházel, jsou zcela bezpředmětné.
  b) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „zákon“) stanoví, že se výše institucionální podpory výzkumné organizace stanoví tak, aby podíl výzkumné organizace na institucionální podpoře všech výzkumných organizací odpovídal jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací, a zároveň v přechodných ustanoveních počítá s postupně utlumovanou podporou výzkumných záměrů. Kritériem pro stanovení výše institucionální podpory libovolné výzkumné organizace je tedy pouze její podíl na všech vědeckých výsledcích v hodnoceném období a jiná argumentace (např. meziročním srovnáním prostředků u části výzkumných organizací, počty pracovníků apod.) je z pohledu zákona zcela irelevantní.
  c) Předložené varianty A a B se liší mírou, s jakou je výše uvedené kritérium zkresleno doběhem financování výzkumných záměrů. Zatímco varianta A je založena na hrubé deformaci tohoto kritéria (což se projevuje např. tím, že institucionální podporu mají získat i ty výzkumné organizace, které obdrží prostředky na výzkumné záměry ve výši značně přesahující jejich podíl na výsledcích, nebo tím, že vědecky produktivní výzkumné instituce s dobíhajícími finančně malými výzkumnými záměry mají přijít o podstatnou část prostředků), varianta B toto kritérium modifikuje pouze v minimální nutné míře.
  d) Varianta A v souhrnu posiluje financování vědecky méně výkonných výzkumných institucí a naopak oslabuje financování vědecky produktivních výzkumných organizací. Předsednictvo České konference rektorů proto opakovaně variantu A odmítá a doporučuje přijetí varianty B.
  e) Algoritmus stanovení výše institucionální podpory má být stanoven transparentním způsobem tak, aby jasně odpovídal zákonu. Tento algoritmus nemůže být a priori konstruován tak, aby jeho výsledky odpovídaly např. vládnímu prohlášení z října 2009. Nicméně veřejné vysoké školy nikdy nezpochybnily skutečnost, že v návrhu SR VaVaI je nad rámec institucionální podpory obsažena ještě zvláštní dotace na činnost Akademie věd ČR. Tato dotace v návrhu činí 1,65 miliardy Kč, což znamená 14% nárůst oproti roku 2011.

V Brně dne 27. května 2011

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
předseda České konference rektorů


top