Logo: Česká konference rektorů / Czech Rectors Conference
Přeskočit drobečkovou navigaciPřeskočit menu

Stanovisko
ČKR k předloženému vzoru Rámcové smlouvy o dlouhodobém státním financování vysoké školy

 zpět na přehled 6.6.2013  |  Olomouc     PDF (86 kB)


 1. ČKR opětovně vyjadřuje podporu principu kontraktového financování veřejných vysokých škol. Konkrétní model kontraktového financování však musí přinést vyšší a dlouhodobější míru jistoty vysoké školy, nikoli opak. Tento model musí být založen na
  a)  stabilizaci a z ní vyplývající vyšší možnosti strategického plánování, a to včetně přímé návaznosti na dlouhodobý záměr vysoké školy,
  b)  zjednodušení a zprůhlednění finančních toků a nakládání s prostředky, a to včetně institucionálních prostředků na vědu,
  c)  podpoře kvality v činnostech vysoké školy a v jednotlivých profilech studijních programů.
 2. Předložený vzor počítá s tím, že rozhodnými ukazateli budou mimo jiné počty studentů v jednotlivých oblastech vzdělávání, typech studijních programů a profilech studijních programů, tj. více než 250 ukazatelů, vůči kterým bude uplatňována podmínka pětiprocentní tolerance. Oproti stávajícímu stavu založenému na 5 ukazatelích by šlo o zesložitění do takové míry, že navrhovaný model nemůže být z pohledu vysokých škol reálně použitelný, nehledě na masivní rozšíření státní ingerence do činnosti vysokých škol, které by přinesl.
 3. Navrhované rozdělování 1 % rozpočtu na vysoké školy Vládou ČR bez použití objektivních ukazatelů (ukazatel C) je problematické a snižuje transparentnost celého systému. Postup výpočtu částky pro danou vysokou školu v rámci strategicky podporované oblasti není zřejmý.
 4. Navrhovaný závazek státu rozdělovat vysokým školám v příštích letech vždy nejméně 90 % střednědobého výhledu očekávanou stabilizaci nepřináší. Vůči takto nízkému závazku se vysoká škola nemůže v daném roce smluvně zavázat k plným výkonům ve vzdělávací činnosti v příštích letech.
 5. Smluvní rozšiřování povinností vysoké školy při nakládání s příspěvkem nad rámec zákona o vysokých školách a jiných právních předpisů není přijatelné.
 6. Z výše uvedených důvodů ČKR žádá zásadní přepracování návrhu vzoru rámcové smlouvy tak, aby odpovídal principům uvedeným v bodě 1.

V Olomouci dne 6. června 2013

Za Českou konferenci rektorů

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
předsedanahoru